Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XX sesja Rady Miejskiej w Słupsku

28 marca 2012, 10:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Stanowisko Rady Miejskiej w Słupsku w drugą rocznicę Katastrofy Smoleńskiej.

 3. Informacja Prezydenta Miasta Słupska z działalności między sesjami.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku
  podjętych na sesji w dniu 25 stycznia 2012 roku (stan na dzień 12 marca 2012 r.).

 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał i stanowisk Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w 2011 roku (stan na dzień 24.02.2012 r.)

 6. Sprawozdanie z nie wykonania uchwał i stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w latach 1994 – 2010 (stan na dzień 24.02.2012 r.)

 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji uchwały Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2011 rok.

 8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku za 2011 rok.

 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Słupsku na lata 2010 – 2018 – za rok 2011.

 10. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska o zastosowanych ulgach w spłacie należności za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku z działalności Komisji przy Prezydencie Miasta Słupska oraz sprawozdanie zbiorcze z komisji działających w podległych jednostkach.

 11. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „Schronisko dla Zwierząt” w Słupsku (druk Nr 20/9),

  2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2012 rok (druk Nr 20/14),

  3. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2012-2029 (druk Nr 20/15),

  4. w sprawie przyznania w 2012 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska (druk Nr 20/10),

  5. w sprawie upoważnienia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym stanowiących dochody Miasta Słupska (druk Nr 20/17),

  6. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 7 im. Władysława Broniewskiego w Słupsku przy ulicy Kilińskiego 38 (druk Nr 20/4),

  7. w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 1 im. Roberta Schumana w Słupsku przy ulicy Deotymy 15 a (druk Nr 20/3),

  8. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Słupsku prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów (druk Nr 20/16),

  9. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów w Słupsku prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów (druk Nr 20/18),

  10. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Słupska (druk Nr 20/8),

  11. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ul. Kołobrzeska” oraz fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska- Grottgera” w Słupsku (druk Nr 20/1),

  12. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kossaka” oraz fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzywoustego” w Słupsku (druk Nr 20/2),

  13. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górka Narciarza” w Słupsku (druk Nr 20/6),

  14. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Małcużyńskiego” oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Małcużyńskiego-Piłsudskiego” w Słupsku (druk Nr 20/12),

  15. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska (druk Nr 20/13),

  16. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody - drzewo z gatunku topola czarna, znajdujące się w miejskim rejestrze pomników przyrody pod numerem 24, drzewo z gatunku kasztanowiec zwyczajny, znajdujące się w miejskim rejestrze pomników przyrody pod numerem 30 oraz drzewo z gatunku klon srebrzysty, znajdujące się w miejskim rejestrze pomników przyrody pod numerem 16 (druk Nr 20/7),

  17. w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Słupska na lata 2012-2015
   z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 – 2019 (druk Nr 20/11),

  18. w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Legionów Polskich (druk Nr 20/19),

  19. w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk Nr 20/5).

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
14 marca 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
21 marca 2012

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek