Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXIV sesja Rady Miejskiej w Słupsku

27 czerwca 2012, 10:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska z działalności między sesjami.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 25 kwietnia 2012 r. (stan na dzień 12.06. 2012 r.).

 4. 1) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za rok 2011 (druk nr 24/1).

2)Podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Słupska absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2011 rok (druk nr 24/10):

- wystąpienie Prezydenta Miasta,

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za rok 2011 - Państwowy Teatr Lalki "Tęcza” (druk nr 24/2),

 2. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za rok 2011 - Słupskiego Ośrodka Kultury (druk nr 24/3),

 3. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za rok 2011 - Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku (druk nr 24/4),

 4. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za rok 2011 - Miejskiej Biblioteki Publicznej (druk nr 24/5),

 5. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za rok 2011 - Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" (druk nr 24/6),

 6. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za rok 2011 - Młodzieżowego Centrum Kultury (druk nr 24/7),

 7. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2013 rok (druk nr 24/13),

 8. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/282/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przyznania w 2012 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska (druk nr 24/14),

 9. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk (druk nr 24/8),

 10. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Orzeszkowej” w Słupsku (druk nr 24/9),

 11. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Miejskiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupsku (druk nr 24/11),
 12. w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawiania, użyczania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku oraz zasad obowiązujących przy zakupie lub przyjęciu darowizny aparatury i sprzętu medycznego (druk nr 24/12).

6. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli w zakresie działalności Państwowego Teatru Lalki „Tęcza”.

7. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli w zakresie działalności Straży Miejskiej w Słupsku w 2011 roku.

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku za I półrocze 2012 r.

9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

10.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Przewodniczący

Rady Miejskiej w Słupsku

/-/Zdzisław Sołowin

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
13 czerwca 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
13 czerwca 2012

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek