Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXIV sesja Rady Miejskiej w Słupsku - z uaktualnionym porządkiem obrad

27 czerwca 2012, 10:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

Uzupełniony porządek obrad o projekty uchwał, które wpłynęły na 7 dni przed sesją:
 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska z działalności między sesjami.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 25 kwietnia 2012 r. (stan na dzień 12.06. 2012 r.).

 4. 1) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za rok 2011 (druk nr 24/1).

2)Podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Słupska absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2011 rok (druk nr 24/10):

- wystąpienie Prezydenta Miasta,

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za rok 2011 - Państwowy Teatr Lalki "Tęcza” (druk nr 24/2),

  2. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za rok 2011 - Słupskiego Ośrodka Kultury (druk nr 24/3),

  3. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za rok 2011 - Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku (druk nr 24/4),

  4. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za rok 2011 - Miejskiej Biblioteki Publicznej (druk nr 24/5),

  5. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za rok 2011 - Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" (druk nr 24/6),

  6. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za rok 2011 - Młodzieżowego Centrum Kultury (druk nr 24/7),

  7. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2012 rok (druk nr 24/25),

  8. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2012-2029 (druk nr 24/26),

  9. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze roku budżetowego (druk nr 24/19),

  10. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Słupska, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (druk nr 24/20),

  11. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2013 rok (druk nr 24/13),

  12. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/282/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przyznania w 2012 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska (druk nr 24/14),

  13. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (druk nr 24/27),

  14. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej (druk nr 24/28),

  15. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej (druk nr 24/29),

  16. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk (druk nr 24/8),

  17. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Słupsku (druk nr 24/18),

  18. w sprawie rozpatrzenia wezwania Pani .......... i Pani ........... do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XIX/253/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (druk nr 24/24),

  19. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Orzeszkowej” w Słupsku (druk nr 24/9),

  20. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Andersa” i „Szczecińska – 11 Listopada” w Słupsku (druk nr 24/21),

  21. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzywoustego” w Słupsku (druk nr 24/22),

  22. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wileńska II” w Słupsku (druk nr 24/23),

  23. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Miejskiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupsku (druk nr 24/11),

  24. w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawiania, użyczania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku oraz zasad obowiązujących przy zakupie lub przyjęciu darowizny aparatury i sprzętu medycznego (druk nr 24/12),

  25. w sprawie przystąpienia Miasta Słupska do realizacji projektu pt. "Bezdomność – wspólny problem" na wykonanie Pilotażowego wdrożenia standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowanie Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności w ramach projektu 1.18 "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (druk nr 24/16),

  26. w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” (druk nr 24/15),

  27. w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Słupsk” (druk nr 24/30),

  28. w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku (druk nr 24/17).

  6. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli w zakresie działalności Państwowego Teatru Lalki „Tęcza”.

7. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli w zakresie działalności Straży Miejskiej w Słupsku w 2011 roku.

  8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku za I półrocze 2012 r.

  9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

10.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
20 czerwca 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
22 czerwca 2012

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek