Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXVI sesja Rady Miejskiej w Słupsku

26 września 2012, 10:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

Przed rozpoczęciem obrad Rady nastąpi uroczyste wręczenie Medalu Pamiątkowego „Za Zasługi dla Miasta Słupska” Panu Józefowi Dobreckiemu.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska z działalności między sesjami.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach 30.05 i 27.06. 2012 r. (stan na dzień 14.08.2012 r.)

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z niewykonania uchwał i stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w latach 1999-2011. (stan na dzień 20.08.2012 r.)

 5. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art.9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2012 roku. (druk nr 26/19),
 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2012 rok (druk nr 26/16),
 3. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2012- 2029 (druk nr 26/20),
 4. w sprawie przystąpienia Miasta Słupska do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego pt. „ Praktyka czyni mistrza!”Numer wniosku - WND-POKL.09.02.00-22-057/12 (druk nr 26/1),
 5. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (druk nr 26/3),
 6. w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 26/5),
 7. w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 26/4),
 8. w sprawie podziału miasta Słupsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (druk nr 24/17),
 9. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska. (druk nr 26/18),
 10. w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Lelewela (druk nr 26/2),
 11. w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Szczecińskiej (druk nr 26/7),
 12. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Zaborowskiej (druk nr 26/8),
 13. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejtana” w Słupsku (druk nr 26/6),
 14. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego na lata 2012-2015” (druk nr 26/13),
 15. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15 D (druk nr 26/10),
 16. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Słupsku (druk nr 26/11),
 17. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/58/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku i wyboru w jej skład przedstawicieli wyłonionych przez Radę Miejską w Słupsku (druk nr 26/12),
 18. w sprawie reorganizacji jednostki organizacyjnej Miasta Słupska działającej pod nazwą Placówka Socjalizacyjna „Mój Dom – Moja Przyszłość” w Słupsku (druk nr 26/14),
 19. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku (druk nr 26/15),
 20. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XXIV/359/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012 roku, w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku (druk nr 26/9).

6. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji (do dnia 30 marca 2012 r.) inwestycji pn.”Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku”.

7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

8.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
19 września 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
19 września 2012

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek