Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXXV sesja Rady Miejskiej w Słupsku

24 kwietnia 2013, 10:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe.

2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska z działalności między sesjami.

3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 27 lutego 2013 r. (stan na dzień 9 kwietnia 2013 r.).

4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Słupsku na lata 2010 – 2018 – za rok 2012 rok.

5. Informacja Prezydenta Miasta Słupska z realizacji w 2012 r. uchwały Nr XII/161/99 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie przyjęcia „Strategii mieszkaniowej miasta Słupska na lata 2000-2014”.

6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie poparcia Stanowiska Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącego wprowadzenia budowy drogi ekspresowej S-6 do programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 (druk nr 35/18),

 2. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (druk nr 35/5),

 3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2013 rok (druk nr 35/12),

 4. w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu drogowego obejmującego ciąg ulic Kolejowej i Kilińskiego w Kobylnicy” oraz w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Gminą Kobylnica a Miastem Słupsk (druk nr 35/16),

 5. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2013-2029 (druk nr 35/13),

 6. w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 35/14),

 7. w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 35/15),

 8. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/455/13 z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2013(druk nr 35/10),

 9. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2012 - 2015 (druk nr 35/1),

 10. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/451/2008 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie udzielenia dotacji na zadanie finansowane częściowo ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2008-2013 (druk nr 35/6),

 11. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (druk nr 35/2),

 1. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/434/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 35/8),

 2. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXII/434/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 35/9),

 3. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk nr 35/3),

 4. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk nr 35/4),

 5. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie miasta Słupska (druk nr 35/7),

 6. w sprawie nadania statutu Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku (druk nr 35/11),

 7. w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej
  w Słupsku (druk nr 35/17),

7. Upoważnienie Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli w zakresie nieprawidłowości w zarządzaniu mieniem komunalnym przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku.

8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku

/-/Zdzisław Sołowin
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
17 kwietnia 2013
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
17 kwietnia 2013

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek