Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Słupsku

29 maja 2013, 10:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska z działalności między sesjami.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 27 marca 2013 r. (stan na dzień 10 maja 2013 r.).

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.

 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 rok dla Miasta Słupska.

 6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu drogowego obejmującego ciąg ulic Kolejowej i Kilińskiego w Kobylnicy” oraz w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Gminą Kobylnica a Miastem Słupsk (druk nr 36/3),

  2. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów Centrum Kształcenia Praktycznego (druk nr 36/15),

  3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2013 rok (druk nr 36/22),

  4. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2013-2029 (druk nr 36/23),

  5. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze roku budżetowego (druk nr 36/14),

  6. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku (druk nr 36/4),

  7. w sprawie: zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Słupsk, Gminą Słupsk i Gminą Kobylnica dotyczącej wspólnej realizacji zadania pn. „Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze Aglomeracji Słupskiej poprzez budowę węzła integracyjnego „Dworzec Kolejowy i Autobusowy” wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap I” planowanego do złożenia do konkursu w ramach poddziałania 3.1. „Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013” (druk nr 36/5),

  8. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska na rzecz Rejonowego Zarządu Inwestycji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku przy ul. Banacha 15 (druk nr 36/16),

  9. w sprawie zawarcia listu intencyjnego pomiędzy Miastem Słupsk a Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. wyrażającego chęć nawiązania współpracy w zakresie wspierania przedsiębiorczości, sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach polityki zrównoważonego rozwoju na terenie Miasta Słupska (druk nr 36/17),

  10. w sprawie przystąpienia Miasta Słupska do „Porozumienia między burmistrzami", dotyczącego opracowania i realizacji „Działań na rzecz zrównoważonej energii" (druk nr 36/19),

  11. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska (druk nr 36/6),

  12. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/209/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2012 – 2016” (druk nr 36/10),

  13. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVI/209/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2012 – 2016” (druk nr 36/11),

  14. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska (druk nr 36/12),

  15. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska (druk nr 36/13),

  16. w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej (druk nr 36/8),

  17. w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Stefana Banacha (druk nr 36/9),

  18. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Słowackiego i Mostnika (druk nr 36/20),

  19. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kołobrzeska-A” w Słupsku (druk nr 36/2),

  20. w sprawie przyznania w 2013 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska (druk nr 36/18),

  21. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r.(druk nr 36/7),

  22. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/853/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Słupska (druk nr 36/1),

  23. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/479/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (druk nr 36/21),

  24. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (druk nr 36/24).

 1. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli w zakresie zasad tworzenia tzw. cennika preferencyjnego Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz korzystania z bazy według tego cennika.

 2. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji wydatków na remonty i inwestycje z budżetu miasta Słupska w 2012 roku.

 3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 4. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
22 maja 2013
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
22 maja 2013

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek