Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

26 czerwca 2013, 10:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska z działalności między sesjami.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 24 kwietnia 2013 r. (stan na dzień 12.06.2013 r.).

 4. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za rok 2012 (druk nr 38/10):

- wystąpienie Prezydenta Miasta Słupska,

- dyskusja,

- podjęcie uchwały,

 1. w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Słupska absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2012 rok (druk nr 38/31):

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku,

- wystąpienie Prezydenta Miasta,

- podjęcie uchwały,

 1. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2012 rok – Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” (druk nr 38/1),

 2. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2012 rok – Słupskiego Ośrodka Kultury (druk nr 38/2),

 3. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2012 rok – Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku (druk nr 38/3),

 4. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2012 rok – Młodzieżowego Centrum Kultury (druk nr 38/4),

 5. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2012 rok – Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” (druk nr 38/5),

 6. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2012 rok – Miejskiej Biblioteki Publicznej (druk nr 38/6),

 7. w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 38/22),

 8. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2013 rok (druk nr 38/28),

 9. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2013-2029 (druk nr 38/29),

 10. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Słupska, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (druk nr 38/30),

 11. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2014 rok (druk nr 38/9),

 12. w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. ,,Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska’’ planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013 (druk nr 38/13),

 13. w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015 pełniącego funkcję „Zintegrowanego Planu Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich Miasta Słupska na lata 2009 - 2015” (druk nr 38/16),

 14. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wojska Polskiego” w Słupsku (druk nr 38/7),

 15. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sportowa-Bauera” na działce nr 98 przy ul. Bauera w Słupsku (druk nr 38/11),

 16. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chrobrego A” w Słupsku (druk nr 38/12),

 17. w sprawie przyznania w 2013 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska (druk nr 38/20),

 18. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zawarcia umowy o świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z „podmiotem wewnętrznym” Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 38/17),

 19. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/208/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska (druk nr 38/18),

 20. w sprawie zaliczenia ulicy Braci Staniuków w Słupsku do kategorii dróg gminnych (druk nr 38/19),

 21. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego pomiędzy miastami na prawach powiatu i powiatami województwa pomorskiego w celu wspólnego działania na rzecz modernizacji Powiatowych Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych (druk nr 38/15),

 22. w sprawie nadania imienia Parkowi Kultury i Wypoczynku w Słupsku (druk nr 38/34),

 23. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie regulaminu udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (druk nr 38/14),

 24. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/512/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska (druk nr 38/23),

 25. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/510/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVI/209/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2012 -2016” (druk nr 38/24),

 26. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/209/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2012 – 2016” (druk nr 38/25),

 27. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska (druk nr 38/26),

 28. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie Rejonowemu Zarządowi Inwestycji w Słupsku Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością umowy użytkowania nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Banacha 15 (druk nr 38/27),

 29. w sprawie przystąpienia Miasta Słupska do programu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania nr 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych (druk nr 38/33),

 30. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 38/32),

 31. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (druk nr 38/8).

 1. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska.

 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku za okres od 1 stycznia do 14 czerwca 2013 r.

 3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 4. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
19 czerwca 2013
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
19 czerwca 2013

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek