Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XL sesja Rady Miejskiej w Słupsku

25 września 2013, 10:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska z działalności między sesjami.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał i stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach 29 maja, 26 czerwca i 31 lipca 2013 r. (stan na dzień 27 sierpnia 2013 r.).

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z niewykonania uchwał i stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w latach 1999-2012 (stan na dzień 30 sierpnia 2013 r.)

 5. Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

 6. Raport z wykonania programu ochrony środowiska Miasta Słupska za lata 2011-2012.

 7. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka, Areszcie Śledczym i Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w referendum lokalnym w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Słupska wyznaczonym na 27 października 2013 roku (druk nr 40/14),

  2. w sprawie wskazania kandydatów do składów Miejskiej Komisji Do Spraw Referendum w Słupsku i obwodowych komisji do spraw referendum (druk nr 40/24)

  3. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zawarcia umowy o świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z „podmiotem wewnętrznym” Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 38/17)

  4. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2013 roku (druk nr 40/15),

  5. w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 40/5),

  6. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2013 rok (druk nr 40/16),

  7. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2013 rok (druk nr 40/17),

  8. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2013-2029 (druk nr 40/18),

  9. w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/ 102/ 11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku – aparatu mammograficznego (druk nr 40/3),

  10. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu, złożenie wniosku o dofinansowanie i zabezpieczenie środków na realizację Projektu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska” w ramach konkursu 9.3 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (druk nr 40/19),

  11. w sprawie udzielenia dotacji celowych na zadanie finansowane częściowo ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska (druk 40/20),

  12. w sprawie przyznania w 2013 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska (druk 40/2),

  13. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Słupsku przy ul. Bolesława Krzywoustego (druk nr 40/4),

  14. w sprawie przejęcia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Wita Stwosza (druk 40/1),

  15. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Słupsku (druk nr 40/6),

  16. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Kultury Miasta Słupska na lata 2013- -2020 (druk nr 40/12),

  17. w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały Nr XXXII/443/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzywoustego” w Słupsku (druk nr 40/7),

  18. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Piłsudskiego - Banacha II” w Słupsku (druk nr 40/8),

  19. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Południe” w Słupsku na terenie ograniczonym ulicami: Paderewskiego, Przemysłową, Deotymy, Ogrodową i ogródkami działkowymi (druk nr 40/10),

  20. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kopernika” w Słupsku (druk nr 40/11),

  21. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/88/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupsk służebnościami przesyłu (druk nr 40/13),

  22. w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 40/9),

  23. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska(druk nr 40/21)

  24. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Macieja Kobylińskiego zam. …...............* do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Nr XXXIX/552/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 lipca 2013 r. o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Słupska z powodu nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2012 rok (druk nr 40/22)

  25. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Macieja Kobylińskiego zam. …...............* do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Nr XXXVIII/523/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Słupska absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2012 rok. (druk nr 40/23)

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.*) Jawność danych została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych

osobowych (tekst jednolity : Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
18 września 2013
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
18 września 2013

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek