Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XLI sesja Rady Miejskiej w Słupsku

30 października 2013, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska z działalności między sesjami.

 3. Informacje o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok.:

  1. informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku o wynikach analizy oświadczeń majątkowych przesłanych do Urzędu Skarbowego w Słupsku,

  2. informacja Prezydenta Miasta Słupska dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2013 roku,

  3. informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Słupsku za 2012 rok.

 1. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk 41/12),

  2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2013 rok (druk nr 41/13),

  3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2013 rok (druk 41/14),

  4. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2013- -2029 (druk nr 41/15),

  5. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/455/13 z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2013 (druk nr 41/7),

  6. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/540/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie przyznania w 2013 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska (druk 41/11),
  7. w sprawie przyznania w 2013 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Miasta Słupska (druk nr 41/2),

  8. w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu drogowego obejmującego ciąg ulic Kolejowej i Kilińskiego w Kobylnicy” oraz zawarcia w tej sprawie umowy z Gminą Kobylnica (druk Nr 41/17),

  9. w sprawie w sprawie przystąpienia Miasta Słupska do programu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie nr 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” (druk nr 41/1),

  10. w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżetach Miasta Słupska na lata 2014- -2016 środków finansowych na promocję miasta poprzez udział słupskich drużyn w meczach najwyższej klasy rozgrywkowej (druk nr 41/5),

  11. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska” w Słupsku (druk nr 41/3),

  12. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lelewela B” w Słupsku (druk nr 41/8),

  13. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVIII/463/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tuwima” w Słupsku (druk nr 41/9),

  14. w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Legionów Polskich (druk nr 41/4),

  15. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Kaszubskiej i Drzymały (druk nr 41/16),

  16. w sprawie przystąpienia do „Stowarzyszenia Samorządowego S6” (druk nr 41/10),

  17. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Słupsku Nr XXIX/400/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości (druk nr 41/6).

 1. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Słupska funkcji Zgromadzenia Wspólników w 2012 roku.

 2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
23 października 2013
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
23 października 2013

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek