Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XLII Sesja Rady Miejskiej

27 listopada 2013, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe.

2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska z działalności między sesjami.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji 25 września 2013 roku (stan na 8 listopada 2013 r.).

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w szkołach prowadzonych przez Miasto Słupsk.

5. Informacje o analizie oświadczeń majątkowych.

6. Stanowisko Rady Miejskiej w Słupsku z okazji 32. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

7. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/488/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych (Druk Nr 42-13),

 2. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/121/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych (Druk Nr 42-14),

 3. w sprawie emisji obligacji komunalnych (Druk Nr 42-15),

 4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2013 rok (Druk Nr 42-16),

 5. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2013 rok (Druk Nr 42-17),

 6. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2013-2029 (Druk Nr 42-18),

 7. w sprawie udzielania osobom zamieszkałym na terenie Miasta Słupska jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia ich dziecka (Druk Nr 42-10),

 8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego (Druk Nr 42-11),

 9. w sprawie przystąpienia Miasta Słupska do projektu współfinansowanego z Europejskiego
  Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt pt. „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZSEiT w Słupsku”. Numer wniosku - WND-POKL.09.02.00-22-148/12 (Druk Nr 42-1),

 10. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie miasta Słupska (Druk Nr 42-12),

 11. w sprawie przejęcia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej (Druk Nr 42-4),

 12. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska położonych w Słupsku przy ul. Krzysztofa Arciszewskiego i Karola Borchardta (Druk nr 42-5),

 13. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działkach nr 77/2 i 77/88 obr. 17 w Słupsku (Druk Nr 42-2),

 14. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Druk Nr 42-8),

 15. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Druk Nr 42-9),

 16. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska (Druk Nr 42-6),

 17. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za 2013 rok (Druk Nr 42/21),

 18. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok (Druk Nr 42/20),

 19. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (Druk Nr 42-3),

 20. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/280/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Słupsku (Druk Nr 42-7),

 21. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (Druk Nr 42/19 i Druk Nr 42/19A).

8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący RM
Data wytworzenia:
20 listopada 2013
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
20 listopada 2013

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek