Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XLVI sesja Rady Miejskiej w Słupsku

29 stycznia 2014, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska z działalności między sesjami.

 3. Sprawozdanie z realizacji uchwał i stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 27 listopada 2013 r. (stan na dzień 14 stycznia 2014 r.)

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska za 2013 r.

 5. Rozpatrzenie informacji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie

  środowiska w województwie pomorskim w roku 2012.

 6. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2014 rok (Druk nr 44/1-Autopoprawka Nr 3 ),

 2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2014-2029 (Druk Nr 44/2 - Autopoprawka Nr 3),

 3. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Piłsudskiego - Banacha II” w Słupsku (Druk Nr 46/2),

 4. w sprawie zmiany uchwały nr V/33/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Słupska w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (Druk Nr 46/5),

 5. w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „e-Urząd – dodaj do ulubionych!”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” w ramach konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2013 i udzielenia pełnomocnictwa do jego realizacji (Druk NR 46/6 -Autopoprawka),

 6. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Druk NR 46/13),

 1. w sprawie przystąpienia Miasta Słupska do wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych tym programem (Druk NR 46/10),

 2. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Druk NR 46/11),

 3. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta Słupska w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” (Druk NR 46/9),

 4. w sprawie wyrażenia woli współpracy Miasta Słupska z Gminą Słupsk w zakresie profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy w 2014 roku (Druk NR 46/14),

 5. w sprawie w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska położonych w Słupsku przy ul. Józefa Poniatowskiego i Józefa Piłsudskiego (Druk NR 46/1),

 6. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy ks. Józefa Poniatowskiego (Druk NR 46/7),

 7. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Tramwajowej i Podchorążych (Druk NR 46/8),

 8. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/229/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi w mieście Słupsku (Druk Nr 46/3),

 9. w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Bolesława Krzywoustego i Szczecińskiej (Druk Nr 46/4),

 10. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (Druk Nr 46/15),

 11. w sprawie zmiany uchwały Nr I/2/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku (Druk Nr 46/16),

 12. w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku (Druk Nr 46/17).

7. Przyjęcie Protokołu z przeprowadzonej kontroli wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w tym nagród, premii itp. dla pracowników samorządowych oraz wydatków z tytułu umów cywilno-prawnych.

8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
22 stycznia 2014
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
22 stycznia 2014

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek