Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

26 lutego 2014, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska z działalności między sesjami.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach 18 i 30 grudnia 2013 r. (stan na dzień 10 lutego 2014 r.)

 4. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku w 2013 roku.

 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego miasta i powiatu słupskiego za 2013 rok.

 6. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Słupsku za 2013 rok.

 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Słupsk.

 8. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok (druk nr 48/20),

  2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok (druk nr 48/21),

  3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok (druk nr 48/27),

  4. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2014-2029 (druk nr 48/22),

  5. w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Kaszubskiej (druk nr 48/6),

  6. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku przy ul. Kaszubskiej (druk nr 48/8),

  7. w sprawie zmiany uchwały Nr LX/914/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Sportowej na rzecz Wodociągi Słupsk Spółki z o.o. oraz oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku przy ul. Sportowej (druk nr 48/17),

  8. w sprawie uchylenia uchwały Nr LIV/827/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umów użytkowania wieczystego gruntu (druk nr 48/18),

  9. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/594/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Kaszubskiej i Drzymały (druk nr 48/19),

  10. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/590/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2013 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska” w Słupsku (druk nr 48/12),

  11. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sportowa-Bauera A” w Słupsku (druk nr 48/14),

  12. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dworzec” w Słupsku (druk nr 48/13),

  13. w sprawie uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2014 roku do 30.06.2017 roku (druk nr 48/16),

  14. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Słupska (druk nr 48/15),

  15. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej współpracy przy realizacji projektu pn.”Diagnoza-strategia-inwestycja-rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 (druk nr 48/25),

  16. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Słupska pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 48/1),

  17. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Słupska w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Słupska pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 48/2),

  18. w sprawie zamiaru likwidacji VII Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Słupsku przy ulicy Bolesława Krzywoustego 6 (druk nr 48/3),

  19. w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Środkowopomorskim Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Słupsku (druk nr 48/4),

  20. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości (druk nr 48/11),

  21. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Słupsku (druk nr 48/10),

  22. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Słupsku (druk nr 48/9),

  23. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Miejskiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupsku (druk nr 48/24),

  24. w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w roku 2014 (druk nr 48/26),

  25. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX/419/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości marż urzędowych od sprzedaży biletów uprawniających do korzystania z przejazdów osób środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (druk nr 48/7),

  26. w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 48/23),

 1. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli dokumentów sprawy związanej ze skorzystaniem z prawa pierwokupu działki przy ul. Gdańskiej w Słupsku.

 2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
19 lutego 2014
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
19 lutego 2014

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek