Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

L sesja Rady Miejskiej w Słupsku

26 marca 2014, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska z działalności między sesjami.

 3. Sprawozdanie Młodzieżowej Rady Miasta Słupska z dwuletniej działalności.

 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał i stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 29 stycznia 2014 r. (stan na dzień 7 marca 2014 r.)

 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał i stanowisk Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w 2013 r. (stan na dzień 26.02.2014 r.).

 6. Sprawozdanie z niewykonania uchwał i stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w latach 1999 - 2012 (stan na dzień 26.02.2014 r.).

 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Uzależnień w 2013 r.

 8. Sprawozdanie o zastosowanych ulgach w spłacie należności za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. z działalności Komisji przy Prezydencie Miasta Słupska oraz sprawozdanie zbiorcze z komisji działających w podległych jednostkach.

 9. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie wstąpienia Pawła Ryszarda Lewandowskiego na miejsce radnego, którego mandat wygasł (Druk Nr 50/4) ,

  2. w sprawie wstąpienia Kazimierza Czyża na miejsce radnego, którego mandat wygasł (Druk Nr 50/11) ,

  3. w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku (Druk Nr 50/13)

  4. w sprawie emisji obligacji komunalnych (Druk Nr 50/7),

  5. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 r. (Druk Nr 50/8),

  6. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2014-2029 (Druk Nr 50/10),

  7. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku (Druk Nr 50/1),

  8. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2024 dla Miasta Słupska i gmin ościennych, które zawarły z Miastem Słupsk porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego (Druk Nr 50/5),

  9. w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owocowa” w Słupsku (Druk Nr 50/2),

  10. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Południe A” w Słupsku (Druk Nr 50/3),

  11. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/622/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2013 r. w przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok (Druk Nr 50/6),

  12. w sprawie wzniesienia pomnika płk. Mieczysława Mozdyniewicza (Druk Nr 48/5 autopoprawka),

  13. w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Miasta Słupska, ustalenia jego wzoru i trybu nadawania (Druk Nr 50/9),

  14. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/58/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku i wyborów w jej skład przedstawicieli wyłonionych przez Radę Miejską w Słupsku (Druk Nr 50/14),

  15. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Miejskiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupsku (Druk Nr 50/15),

  16. w sprawie uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania Miasta Słupska oraz zmian w nazwach siedzib obwodowych komisji wyborczych (Druk Nr 50/16),

  17. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka, Areszcie Śledczym i Domu Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r. (Druk Nr 50/17),

  18. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (Druk Nr 50/12).

10. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o rozszerzenie zakresu kontroli wykonania w 2013 zadania pn."Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku."

11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

12. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
19 marca 2014
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
20 marca 2014

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek