Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Słupsku

29 grudnia 2004, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 27 października 2004 r. (stan na dzień 8 grudnia 2004 r.).
 3. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zamiaru i przyczyn likwidacji publicznej szkoły podstawowej ( Druk nr 33-6),
  • w sprawie zamiaru i przyczyn likwidacji publicznego przedszkola ( Druk nr 33-7),
  • w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Słupsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2005 ( Druk nr 33-15),
  • w sprawie określenia warunków i zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat ponoszonych na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ( Druk nr 33-16),
  • w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok ( Druk nr 33-8),
  • w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2005-2006” ( Druk nr 33-30),
  • w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektu promocji aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka w ramach konkursu Europejskiego Funduszu Społecznego ( Druk nr 33-29),
  • w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku ( Druk nr 33-2),
  • w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Miejską Ustka w zakresie zbiorowego transportu lokalnego ( Druk nr 33-31),
  • w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Bytowskim o przyjęcie przez Gminę Miejską Słupsk wykonania zadania publicznego w zakresie zapewnienia rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bytowskiego, prowadzonej w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Słupska ( Druk nr 33-17),
  • w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Słupskim o przyjęcie przez Gminę Miejską Słupsk wykonania zadania publicznego w zakresie zapewnienia rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bytowskiego, prowadzonej w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Słupska ( Druk nr 33-18),
  • w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Lęborskim o powierzenie Powiatowi Lęborskiemu wykonania zadania publicznego w zakresie sprawowania całodobowej opieki w domu pomocy społecznej funkcjonującym na terenie powiatu lęborskiego, nad osobami z terenu miasta Słupska, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności ( Druk nr 33-19),
  • w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Słupskim o powierzenie Powiatowi Słupskiemu wykonania zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Słupska w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu słupskiego ( Druk nr 33-20),
  • w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Człuchowskim o powierzenie Powiatowi Człuchowskiemu wykonania zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Słupska w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu człuchowskiego ( Druk nr 33-21),
  • w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Myszkowskim o powierzenie Powiatowi Myszkowskiemu wykonania zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Słupska w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu myszkowskiego ( Druk nr 33-22),
  • w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Wejherowskim o powierzenie Powiatowi Wejherowskiemu wykonania zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Słupska w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu wejherowskiego ( Druk nr 33-23),
  • w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Bytowskim o przyjęcie zadania publicznego przez Powiat Bytowski w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Słupska w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu bytowskiego ( Druk nr 33-10),
  • w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Sławieńskim o przyjęcie zadania publicznego przez Powiat Sławieński w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Słupska w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu sławieńskiego ( Druk nr 33-11),
  • w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Lęborskim o przyjęcie zadania publicznego przez Powiat Lęborski w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Słupska w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu lęborskiego ( Druk nr 33-12),
  • w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Kartuskim o przyjęcie zadania publicznego przez Powiat Kartuski w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Słupska w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu Kartuskiego ( Druk nr 33-13),
  • w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Słupskim o przyjęcie zadania publicznego przez Powiat Słupski w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Słupska w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu słupskiego ( Druk nr 33-14),
  • w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Tczewskim na realizację zadania dot. organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia zawodowego w Słupsku ( Druk nr 33-28),
  • w sprawie nabycia do zasobów mienia komunalnego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 9 przy ul. Towarowej w Słupsku (druk nr 33/32),
  • w sprawie zmian nazw ulic ( Druk nr 33-1),
  • w sprawie nadania rondu przy zbiegu ulic Szczecińskiej, Koszalińskiej i 11 Listopada imienia Stefana Kisielewskiego ( Druk nr 33-5),
  • w sprawie nadania nazwy dla rond na skrzyżowaniach ulic oraz zniesienia nazwy ulicy obecnie nie istniejącej na terenie miasta Słupska ( Druk nr 33-27),
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XII/102/03 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasta Słupska ( Druk nr 33-9),
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Grunwaldzka” w Słupsku ( Druk nr 33-3),
  • w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska ( Druk nr 33-4) ( Załącznik do Druk nr 33-4),
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska dla terenu w rejonie ulicy Małcużyńskiego ( Druk nr 33-25),
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód” ( Druk nr 33-26).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Słupska na 2005 rok:
  • wystąpienie Prezydenta Miasta,
  • wystąpienie Skarbnika Miasta,
  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2005 rok stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych oraz określenia zasad i trybu rozliczania tych dotacji (druk nr 33/36).
 6. Rozpatrzenie wezwania Rady Miejskiej do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Nr XXXVIII/461/01 dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002-2006 oraz uchylenia uchwały w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego i jej zmian.
 7. Rozpatrzenie skargi Pana Tadeusza Pacholskiego na działalność Prezydenta Miasta w zakresie obciążania najemców lokali komunalnych kosztami z tytułu montażu urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.
 8. Rozpatrzenie skargi Pana Pawła Junklewicza na działalność Prezydenta Miasta w przedmiocie utraty mieszkania komunalnego.
 9. Sprawozdania Komisji z działalności w 2004 roku.
 10. Informacja o planach pracy Komisji na 2005 rok.
 11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
UWAGI W dniu 23 grudnia br. Prezydent Miasta wycofał z porządku obrad niżej wymienione projekty uchwał:
 • w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Bytowskim o przyjęcie zadania publicznego przez Powiat Bytowski w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Słupska w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu bytowskiego (druk nr 33/10),
 • w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Sławieńskim o przyjęcie zadania publicznego przez Powiat Sławieński w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Słupska w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu sławieńskiego (druk nr 33/11),
 • w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Lęborskim o przyjęcie zadania publicznego przez Powiat Lęborski w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Słupska w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu lęborskiego (druk nr 33/12),
 • w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Kartuskim o przyjęcie zadania publicznego przez Powiat Kartuski w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Słupska w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu Kartuskiego (druk nr 33/13),
 • w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Słupskim o przyjęcie zadania publicznego przez Powiat Słupski w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Słupska w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu słupskiego (druk nr 33/14),
 • w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Lęborskim o powierzenie Powiatowi Lęborskiemu wykonania zadania publicznego w zakresie sprawowania całodobowej opieki w domu pomocy społecznej funkcjonującym na terenie powiatu lęborskiego, nad osobami z terenu miasta Słupska, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności (druk nr 33/19),
 • w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Słupskim o powierzenie Powiatowi Słupskiemu wykonania zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Słupska w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu słupskiego (druk nr 33/20),
 • w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Człuchowskim o powierzenie Powiatowi Człuchowskiemu wykonania zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Słupska w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu człuchowskiego (druk nr 33/21),
 • w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Myszkowskim o powierzenie Powiatowi Myszkowskiemu wykonania zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Słupska w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu myszkowskiego (druk nr 33/22),
 • w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Wejherowskim o powierzenie Powiatowi Wejherowskiemu wykonania zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Słupska w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu wejherowskiego (druk nr 33/23).

W dniu 29 grudnia br. Rada Miejska wprowadziła do porządku obrad następujące projekty uchwał:
 • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2004 rok (druk nr 33/41),
 • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2004 rok (druk nr 33/42),
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/352/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 października 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Słupsk (druk 33/40.).

Rada Miejska wycofała z porządku obrad następujące projekty uchwał:
 • w sprawie zmian nazw ulic (druk Nr 33/1),
 • w sprawie nadania rondu przy zbiegu ulic Szczecińskiej, Koszalińskiej i 11 Listopada imienia Stefana Kisielewskiego (druk nr 33/5),
 • w sprawie nadania nazwy dla rond na skrzyżowaniach ulic oraz zniesienia nazwy ulicy obecnie nie istniejącej na terenie miasta Słupska (druk nr 33/27).
 • w sprawie uchwalenia budżetu miasta Słupska na 2005 rok (druk nr 33/42),
 • w sprawie ustalenia na 2005 rok stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych oraz określenia zasad i trybu rozliczania tych dotacji (druk nr 33/36).
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
31 lipca 2008
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
31 lipca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek