Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

IX sesja Rady Miejskiej w Słupsku

25 marca 2015, 9:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska z działalności między sesjami.

 3. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku o stanie bezpieczeństwa pożarowego Miasta Słupska za 2014 r.

 4. Sprawozdanie o zastosowanych ulgach w spłacie należności za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. z działalności Komisji przy Prezydencie Miasta Słupska oraz sprawozdanie zbiorcze z działalności Komisji przy Prezydencie Miasta Słupska i Komisji działających w podległych jednostkach organizacyjnych Miasta.

 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2014 r.

 6. Sprawozdanie z 3-letniego Miejskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012 - 2014.

 7. Aktualizacja informacji o miejskich jednostkach organizacyjnych, które zgłosiły zapotrzebowanie na organizację prac wykonywanych przez skazanych w 2015 r., w związku z wnioskiem o organizację tych prac złożonych przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku w dniu 24.02.2015 r.

 8. Sprawozdanie Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Słupsku z realizacji zadań wynikających ze "Strategii Mieszkaniowej Miasta Słupska na lata 2000 - 2014"

 9. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 28 stycznia 2015 r. (stan na 6 marca 2015 r.).

 10. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w 2014 roku (stan na dzień 2.03.2015 r.).

 11. Sprawozdanie z nie wykonania uchwał i stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w latach 1999 - 2013 (stan na dzień 2.03.2015 r.)

 1. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok (druk nr 9/12),

 2. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030 (druk nr 9/13),

 3. w sprawie zmiany uchwały Nr L/677/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 9/9),

 4. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/589/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżetach Miasta Słupska na lata 2014-2016 środków finansowych na promocję miasta poprzez udział słupskich drużyn na meczach najwyższej klasy rozgrywkowej (druk nr 9/3),

 5. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska (druk nr 9/11),

 6. w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020” (druk nr 9/1),

 7. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego, którego przedmiotem jest powierzenie Miastu Słupsk przez Gminę Słupsk zadania własnego z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków w części związanej z realizacją inwestycji polegającej na budowie tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska" (druk nr 9/14),

 8. w sprawie uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2015 roku do 30.06.2018 roku (druk nr 9/2),

 9. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie regulaminu udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (druk nr 9/7),

 10. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owocowa A” w Słupsku (druk nr 9/4),

 11. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przy oczyszczalni” w Słupsku (druk nr 9/5),

 12. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska (druk nr 9/8),

 13. w sprawie przyjęcia Słupskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017 (druk nr 9/6),

 14. w sprawie zmiany uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania osobowego składu komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk Nr 9/10).

 15. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 9/15),

 16. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę jako niezgodny z zasadą uczciwej konkurencji(druk nr 9/16).

  13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

  14. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
18 marca 2015
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
18 marca 2015

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek