Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XV sesja Rady Miejskiej

30 września 2015, 9:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach 27 maja, 24 czerwca, 29 lipca 2015 r. (stan na 11.09.2015 r.).

 3. Sprawozdanie z uchwał niewykonanych Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w latach 1999- -2014 (stan na dzień 10.09.2015 r.).

 4. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2015 roku (druk nr 15/18),

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok (druk nr 15/11),

 3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok (druk nr 15/14),

 4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok (druk nr 15/15),

 5. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok (druk nr 15/16),

 6. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030 (druk nr 15/17),

 7. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/46/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2015 (druk nr 15/1),

 8. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zbigniewa Wojciechowicza (druk nr 15/26),

 9. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Roberta Danielkiewicza (druk nr 15/27),

 10. w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/731/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie reaktywowania portu lotniczego w Redzikowie na Port Lotniczy Słupsk - Redzikowo – lotniska posiłkowego w sieci portów regionalnych (druk nr 15/19),

 11. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/730/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie realizacji założeń koncepcji funkcjonalno-finansowej dla obszaru „Podgrodzia” uwzględniającej poprawę układu komunikacyjnego miasta (druk nr 15/20),

 12. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/378/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście " w rejonie Starego Rynku w Słupsku (druk nr 15/21),

 13. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/718/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie budowy „Centrum Rekreacji Sportowej i Rehabilitacji w Słupsku” (druk nr 15/22),

 14. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/358/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie realizacji inwestycji pn. „Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku” (druk nr 15/23),

 15. w sprawie porozumienia o zawarciu partnerstwa pomiędzy Akademią Pomorską w Słupsku a Miastem Słupsk dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn. „Przestrzeń Akademii Pomorskiej i Miasta Słupsk – dla LUDZI, dla EDUKACJI, dla ŚRODOWISKA, dla NAUKI” planowanego do złożenia do konkursu w ramach Poddziałania 11.4 „Ochrona różnorodności biologicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (druk nr 15/13),

 16. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Miasta Słupska nieruchomości położonej przy ul. Bohaterów Westerplatte 68-69 w Słupsku (druk nr 15/7),

 17. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Gminy Słupsk prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Głobinie (druk nr 15/2),

 18. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku (druk nr 15/12),

 19. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przy cmentarzu” (druk nr 15/3),

 20. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna-A” w Słupsku (druk nr 15/4),

 21. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Piłsudskiego-Banacha II” w Słupsku (druk nr 15/5),

 22. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kniaziewicza C” w Słupsku (druk nr 15/6),

 23. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/245/12 Rady Miasta Słupsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady i nadania jej statutu (druk nr 15/10),

 24. w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miejskiej w Słupsku do Słupskiej Rady Seniorów (druk nr 15/8),

 25. w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 15/9),

 26. w sprawie zmiany uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 15/28),

 27. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli Klubów Radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska (druk nr 15/25),

 28. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 15/24 oraz druk nr 15/24a).

 1. Upoważnienie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku do przeprowadzenia kontroli w zakresie obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

 2. Upoważnienie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowej realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez Zastępcę Dyrektora wykonującego zadania dyrektora szkoły w ramach zastępstwa.

 3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 4. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
23 września 2015
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
23 września 2015

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek