Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

25 listopada 2015, 9:00
sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku Plac Zwycięstwa 3

Porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe.

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w szkołach prowadzonych przez Miasto Słupsk.

3. Informacja o miejskich jednostkach organizacyjnych, które zgłosiły zapotrzebowanie na organizację pracy w ramach wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej przez skazanych w 2016 roku.

4. Informacje podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych, o których mowa w art. 24h ust. 6, 7 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515).

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 30 września 2015 r. (stan na 10 listopada 2015 r.).

6. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie przyjęcia kierunkowych założeń polityki podatkowej Miasta Słupska na lata 2016-2018 (druk nr 18/6),

 2. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (druk nr 18/7),

 3. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (druk nr 18/8),

 4. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny (druk nr 18/18),

 5. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta Słupska w obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tworzących nowe miejsca pracy w związku z nową inwestycją (druk nr 18/11),

 6. w sprawie poparcia utworzenia 17.województwa z miastami wojewódzkimi w Słupsku i Koszalinie (druk nr 18/17)

 7. w sprawie poparcia ustanowienia ministerstwa właściwego do spraw gospodarki morskiej z siedzibą w Mieście Słupsk (druk nr 18/14),

 8. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok" (druk nr 18/9),

 9. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 - 2020" (druk nr 18/10),

 10. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (druk nr 18/15),

 11. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2016 roku (druk nr 18/12),

 12. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za świadczenie w formie pobytu
  w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Słupsku (druk nr 18/4),

 13. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/589/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżetach Miasta Słupska na lata 2014-2016 środków finansowych na promocję miasta poprzez udział słupskich drużyn na meczach najwyższej klasy rozgrywkowej (druk nr 18/2),

 14. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Prof. Lotha (druk nr 18/5),

 15. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód” w Słupsku (druk nr 18/3),

 16. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 wchodzącego w skład Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku (druk nr 18/1),

 17. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/23/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Związku Miast Bałtyckich z siedzibą w Gdańsku (druk nr 18/13),

 18. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska (druk nr 18/16)

7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.


Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
18 listopada 2015
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
18 listopada 2015

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek