Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XX sesja Rady Miejskiej w Słupsku

30 grudnia 2015, 9:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe.

2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 28 października 2015 r. (stan na 10 listopada 2015 r.).

3. Raport z realizacji Programu ochrony środowiska Miasta Słupska za lata 2013-2014.

4. Podjęcie uchwał:

  1) w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska Miasta Słupska na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 (druk nr 20/5),

  2) w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/695/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 20/16),

  3) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok (druk nr 20/17),

  4) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030 (druk nr 20/18),

  5) w sprawie zmiany uchwały Nr VII/75/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 20/21),

  6) w sprawie zmiany uchwały Nr XI/121/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 20/22),

  7) w sprawie wyrażenia zgody na usługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Miasta (druk nr 20/23),

  8) w sprawie zmiany uchwały Nr X/78/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie przyznania w 2015 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Słupska (druk nr 20/9),

  9) w sprawie udzielenia dotacji na zadanie finansowane częściowo ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (druk nr 20/19),

  10) w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Słupsk a Miastem Słupsk dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia” (druk nr 20/14),

  11) w sprawie przyjęcia Pakietu zmian w strukturze oświaty i analizy strategicznej zmian w oświacie na lata 2015-2022 (druk nr 20/11),

  12) w sprawie przyjęcia "Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska w latach 2015-2018." (druk nr 20/6),

  13) w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2016 rok (druk Nr 19/3),

  14) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2030 (druk nr 19/4)

  15) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego (druk nr 20/8),

  16) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2016 rok (druk nr 20/7)

  17) w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane (druk nr 20/3),

  18) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kniaziewicza C” w Słupsku (druk nr 20/1),

  19) w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (druk nr 20/13),

  20) w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XVI/176/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/634/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (druk nr 20/12)

  21) w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/429/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalania ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (druk nr 20/15),

  22) w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku (druk nr 20/10),

  23) w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 20/4),

  24) w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia dokumentów kandydatów zgłoszonych na ławników (druk nr 20/20).

5. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli systemu windykacji w Urzędzie Miejskim w Słupsku za okres roku 2014 i trzy kwartały roku 2015.

6. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie funkcjonowania Zawodowych Rodzin Zastępczych.

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji doraźnej ds. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.”Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku”.

8. Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej w Słupsku z działalności w 2015 roku oraz przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku za II półrocze 2015 r.

9. Plany pracy Komisji Rady Miejskiej na 2016 rok oraz zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku na 2016 rok.

10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
23 grudnia 2015
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
23 grudnia 2015

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek