Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

24 lutego 2016, 9:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku o stanie bezpieczeństwa pożarowego Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego za 2015 r.

 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Słupsk.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach 18 i 30 grudnia 2015 r. (stan na 12 lutego 2016 r.).

 5. Podjęcie uchwał:

  1) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk Nr 22/13),

  2) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk Nr 22/14),

  3) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk Nr 22/15),

  4) w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2016 r. (druk nr 22/17),

  5) w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Umowy na wspólną realizację zadania pn. „Opracowanie raportu utraconych korzyści związanych z instalacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie.(druk nr 22/16),

  6) w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XVIII/401/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 września 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fabryczna" w Słupsku. (druk nr 22/1),

  7) w sprawie zmiany uchwały nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska. (druk nr 22/9),

  8) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska (druk nr 22/8),

  9) w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej terenie miasta Słupska na działce nr 627 w obrębie 12. (druk nr 22/7),

  10) w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości. (druk nr 22/2),

  11) w sprawie zmiany załączników nr 2 oraz nr 5 do uchwały Nr LXI/795/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Słupsku prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów. (druk nr 22/6),

  12) w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów spoza obwodu do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.(druk nr 22/4),

  13) w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów spoza obwodu do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Słupsk.(druk nr 22/5),

  14) w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.(druk nr 22/3),

  15) w sprawie likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącego w skład Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku. (druk nr 22/10),

  16) w sprawie zmiany siedziby placówki oświatowej Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Słupsku, Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Słupsku, I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Słupsku oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupsku przy ul. Bolesława Krzywoustego 6. (druk nr 22/11),

  17) w sprawie zmiany siedziby IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku przy ul. Artura Grottgera 13 i likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej–Curie z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2 w Słupsku. (druk nr 22/12).

 6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
17 lutego 2016
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
17 lutego 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek