Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

30 marca 2016, 9:00
sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku Plac Zwycięstwa 3

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Sprawozdanie o zastosowanych ulgach w spłacie należności za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku z działalności Komisji przy Prezydencie Miasta Słupska oraz sprawozdanie zbiorcze z działalności Komisji przy Prezydencie Miasta Słupska i Komisji działających w podległych jednostkach organizacyjnych Miasta.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2015 rok.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał niewykonanych Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w latach 1999-2015 (stan na dzień 11.03.2016 r.).

 5. Aktualizacja informacji o miejskich jednostkach organizacyjnych, które zgłosiły zapotrzebowanie na organizację prac wykonywanych przez skazanych w 2016 r., w związku z wnioskiem o organizację tych prac złożonym przez Młodzieżowy Dom Kultury w dniu 10.03.2016 r.

 6. Podjęcie uchwał:

  1) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 23/21),

  2) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk nr 23/15),

  3) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk nr 23/16),

  4) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2029

  (druk nr 23/18),

  5) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (druk nr 23/22),

  6) w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2016 roku do 30.06.2019 roku (druk nr 23/8),

  7) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (druk nr 23/5),

  8) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie branż chronionych, zanikających i preferowanych na wskazanym obszarze w centrum miasta Słupska (druk nr 23/12),

  9) w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii, innowacji i działalności badawczo-rozwojowej na terenie miasta Słupska (druk nr 23/13),

  10) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Słupska (druk nr 23/14),

  11) w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Słupsku przy ulicy Kaszubskiej 18 (druk nr 23/6),

  12) w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2016 roku (druk nr 23/20),

  13) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” (druk nr 23/19),

  14) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska (druk nr 23/17),

  15) w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (druk nr 23/3),

  16) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Północ” w Słupsku (druk nr 23/9),

  17) w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie „Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska” (druk nr 23/7),

  18) w sprawie zmiany siedziby Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku oraz dokonania zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku (druk nr 23/2),

  19) w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/795/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Słupsku prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów (druk nr 23/4),

  20) w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2 (druk nr 23/11),

  21) w sprawie zmiany uchwały Nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku (druk nr 23/1).

 7. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zobowiązań Miasta Słupska z tytułu mienia komunalnego będącego w zarządzaniu PGM Spółka z o.o. w Słupsku.

 8. Przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej o odstąpienie od kontroli w zakresie prawidłowej realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych przez zastępcę dyrektora wykonującego zadania dyrektora szkoły w ramach zastępstw.

 9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
23 marca 2016
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
23 marca 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek