Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXIV sesja Rady Miejskiej w Słupsku

27 kwietnia 2016, 9:00
sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku Plac Zwycięstwa 3

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 27 stycznia 2016 r. (stan na dzień 13 kwietnia 2016 r.).

 3. Sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z działalności za 2015 rok.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji w 2015 roku Słupskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017.

 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji w 2015 roku zadań objętych Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Słupsku na lata 2010-2018.

 6. Szczegółowa informacja Prezydenta Miasta Słupska o przebiegu przeprowadzonej od początku kadencji restrukturyzacji Urzędu Miejskiego w Słupsku wraz z uzasadnieniem dokonanych zmian, a także przedstawienie zakładanych celów, osiągniętych efektów, skutków finansowych oraz dalszych planów w tym zakresie.

 7. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk nr 24/6),

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk nr 24/7),

 3. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku (druk nr 24/9),

 4. w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. św. Klary z Asyżu (druk nr 24/1),

 5. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 (druk nr 24/10),

 6. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych „Mój Dom – Moja Przyszłość” w Słupsku (druk nr 24/3),

 7. w sprawie zmiany uchwały nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska (druk nr 24/4),

 8. w sprawie zniesienia ochrony prawnej z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk nr 24/2),

 9. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/120/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Słupskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu (druk nr 24/8),

 10. w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 24/5).

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
20 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
20 kwietnia 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek