Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

23 lutego 2005, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku oraz Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Słupska w 2004 roku.
 3. Informacja o stanie realizacji ochrony przeciwpożarowej w 2004 r. przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.
 4. Sprawozdania Prezydenta Miasta:
  • z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach 22 i 29 grudnia 2004 r. (stan na dzień 1 lutego 2005 r.),
  • z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Słupsku Nr XXI/210/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2004 r.,
  • z realizacji w roku 2004 działań zawartych w Zintegrowanym Planie Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Słupska na lata 2004 – 2006.
 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za 2004 rok.
 6. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata (druk nr 36/20),
  • w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego funduszu celowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (druk nr 36/12),
  • w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Zarządu Dróg Miejskich w Słupsku oraz określenia przeznaczenia tych dochodów (druk nr 36/13),
  • w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Ośrodka Informacji Turystycznej w Słupsku oraz określenia przeznaczenia tych dochodów (druk nr 36/14),
  • w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Słupsku oraz określenia przeznaczenia tych dochodów (druk nr 36/15),
  • w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku oraz określenia przeznaczenia tych dochodów (druk nr 36/16),
  • w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku oraz określenia przeznaczenia tych dochodów (druk nr 36/17),
  • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2005 r. (druk nr 36/18),
  • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2005 r. (druk nr 36/19),
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/250/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Słupsku (druk 36/11),
  • w sprawie zmiany w składzie osobowym Kapituły Medalu "Za Zasługi dla Miasta Słupska" (druk nr 36/3),
  • w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych (druk nr 36/6),
  • w sprawie zniesienia nazwy ulicy obecnie nie istniejącej na terenie miasta Słupska (druk nr 36/74),
  • w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Słupsk, miasta na prawach powiatu (druk nr 36/4),
  • w sprawie likwidacji placówki publicznej pod nazwą Przedszkole Miejskie Nr 9 w Słupsku (druk nr 36/5),
  • w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Słupsk (druk nr 36/78),
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Legionów Polskich" w Słupsku (druk nr 36/2),
  • w sprawie uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska (druk nr 36/10),
  • w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, nieruchomości zabudowanej, położonej w Słupsku przy ul. Księdza Brzóski 4-7 (druk nr 36/1),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu przyległego do nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Janusza Kusocińskiego 36, w celu poprawy warunków jej zagospodarowania (druk nr 36/7),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Profesora Eugeniusza Romera 2a, 2b, 2c, 2d (druk nr 36/8),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Aluchny-Emelianow (druk nr 36/77)
  • w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, nieruchomości zabudowanych położonych w Słupsku przy ul. Mickiewicza 14a (druk nr 36/9),
  • w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Tuwima – obręb 6, działki 877/4 i 878/6 (druk nr 36/73),
  • w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupsk – dz. nr 43 i cz. dz. nr 2/4 obr. 2 położonych w Słupsku na przedłużeniu ulicy Sportowej z przeznaczeniem pod uprawę wierzby energetycznej i częściowo uprawy polowe (druk nr 36/75),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 10 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Jana Tyszki 9, oznaczonej numerem działki 761 (druk nr 36/21),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 06 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. ks. J. Poniatowskiego 27a, oznaczonej numerem działki 216/10 (druk nr 36/22),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 14 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Prof. Ludwika Rydygiera 28, oznaczonej numerem działki 532 (druk nr 36/23),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 18 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Brzozowej 1a, oznaczonej numerem działki 917 (druk nr 36/24),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 10 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. K.I.Gałczyńskiego 2, oznaczonej numerem działki 147 (druk nr 36/25),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 14 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Raszyńskiej 11, oznaczonej numerem działki 152 (druk nr 36/26),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 14 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Edmunda Biernackiego 16, oznaczonej numerem działki 416 (druk nr 36/27),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 18 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Cisowej 22, oznaczonej numerem działki 669 i nr działki 699/11 (druk nr 36/28),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 09 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Jagiellońskiej 28, oznaczonej numerem działki 796 (druk nr 36/29),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 15 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Gen. Sowińskiego 9, oznaczonej numerem działki 90 (druk nr 36/30),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej przy ul. Wiśniowej 1, oznaczonej numerem działki 255 w obrębie 14 (druk nr 36/31),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej przy ul. Daszyńskiego 5, oznaczonej numerem działki 715 w obrębie 10 (druk nr 36/32),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 09 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. B. Chrobrego 44, oznaczonej numerem działki 217 (druk nr 36/33),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 18 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Księdza Brzóski 46, oznaczonej numerem działki 210/2 (druk nr 36/34),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej przy ul. Wandy 6b, oznaczonej numerem działki 648/3 w obrębie 6 (druk nr 36/35),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 17 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Henryka Sucharskiego 113 i 121, oznaczonej numerem działki 146 i nr działki 152 (druk nr 36/36),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej przy ul. Jagiellońskiej 33, oznaczonej numerem działki 804 w obrębie 9 (druk nr 36/37),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej przy ul. Pestkowskiego 25, oznaczonej numerem działki 818 w obrębie 10 (druk nr 36/38),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 10 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Bolesława Limanowskiego 7, oznaczonej numerem działki 838 (druk nr 36/39),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 10 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. A. Struga 1, oznaczonej numerem działki 211 (druk nr 36/40),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 17 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. K. Kniaziewicza 22, oznaczonej numerem działki 6/4 (druk nr 36/41),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 06 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Armii Krajowej 29a, oznaczonej numerem działki 839/7 (druk nr 36/42),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 09 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Szczecińskiej 2, oznaczonej numerem działki 1226 (druk nr 36/43),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 18 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Dębowej 44, oznaczonej numerem działki 730 (druk nr 36/44),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 18 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Bukowej 47, oznaczonej numerem działki 493 (druk nr 36/45),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 18 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Księdza Brzóski 9, oznaczonej numerem działki 349 (druk nr 36/46),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 10 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Marii Zaborowskiej 17, oznaczonej numerem działki 810 (druk nr 36/47),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 10 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. F. Fiedlera 1, oznaczonej numerem działki 794 (druk nr 36/48),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 09 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Stefana Żółkiewskiego 72, oznaczonej numerem działki 518 (druk nr 36/49),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 18 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Akacjowej 47, oznaczonej numerem działki 941 (druk nr 36/50),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 13 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Partyzantów 14, oznaczonej numerem działki 215 (druk nr 36/51),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej przy ul. Pestkowskiego 17, oznaczonej numerem działki 781 w obrębie 10 (druk nr 36/52),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej przy ul. Przemysłowej 7, oznaczonej numerem działki 8/1 w obrębie 12 (druk nr 36/54),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej przy ul. Chrobrego 52, oznaczonej numerem działki 204 w obrębie 09 (druk nr 36/55),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej przy ul. Lutosławskiego 24, oznaczonej numerem działki 445/1 w obrębie 13 (druk nr 36/56),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej przy ul. Władysława Grabskiego 4, oznaczonej numerem działki 740 w obrębie 10 (druk nr 36/57),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 18 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Gdyńskiej 28, oznaczonej numerem działki 152 (druk nr 36/58),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 06 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Krzywej 66, oznaczonej numerem działki 98 (druk nr 36/59),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 03 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Sportowej 22, oznaczonej numerem działki 56 (druk nr 36/60),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 10 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. J. Piłsudskiego, oznaczonej numerem działki 359 (druk nr 36/61),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 17 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 77, oznaczonej numerem działki 130 (druk nr 36/62),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 06 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. M. Kopernika, oznaczonej numerem działki 318/10 (druk nr 36/63),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 18 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Bukowej 38, oznaczonej numerem działki 528 (druk nr 36/64),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 10 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Józefa Piłsudskiego, oznaczonej numerem działki 392 (druk nr 36/65),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 14 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Wiśniowej 41, oznaczonej numerem działki 294 (druk nr 36/66),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej przy ul. Czarneckiego 2a, oznaczonej numerem działki 253/2 w obrębie 9 (druk nr 36/67),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej przy ul. Kozłowskiego 5, oznaczonej numerem działki 770 w obrębie 10 (druk nr 36/68),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 18 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Cisowej 16, oznaczonej numerem działki 666 i 699/8 (druk nr 36/69),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 06 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Wileńskiej 28, oznaczonej numerem działki 383/1 (druk nr 36/70),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 07 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczonej numerem działki 185 (druk nr 36/71),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w 13 obrębie geodezyjnym miasta Słupska przy ul. J. Paderewskiego 31, oznaczonej numerem działki 600/2 (druk nr 36/72),
  • w sprawie ustanowienia jednorazowej pomocy finansowej w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka (druk nr 36/76).
 7. Uchwalenie Stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie liczby dzielnicowych Policji na terenie miasta Słupska.
 8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
31 lipca 2008
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
31 lipca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek