Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXX sesja Rady Miejskiej w Słupsku

28 września 2016, 9:00
sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe.

2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach 27 kwietnia, 25 maja, 29 czerwca oraz 1 i 13 lipca 2016 r. (stan na 7.09.2016 r.).

3. Sprawozdanie z uchwał niewykonanych Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w latach 1999-2015 (stan na dzień 31.08.2016 r.).

4. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2016 roku (druk nr 30/10),

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk nr 30/13),

 3. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034 (druk nr 30/14),

 4. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2016-2022 (druk nr 30/11),

 5. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska” planowanego do złożenia w ramach działania 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (druk nr 30/18),

 6. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji partnerskiego Projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską” w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe” (druk nr 30/17),

 7. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (druk nr 30/8),

 8. w sprawie ustalania kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Słupsku (druk nr 30/6),

 9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Ustka na realizację zadania pn.”Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do Portu Ustka wraz z rozbudową awanportu” (druk nr 30/9),

 10. w sprawie zmiany uchwały LIX/775/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zawarcia porozumienia o wzajemnej współpracy Miasta Słupska z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku na rzecz rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym wykorzystaniem Słupskiego Inkubatora Technologicznego oraz zawarcia Aneksu do Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Słupsk a Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku o wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia korzystnych warunków dla absolwentów uczelni wyższych podejmujących działalność gospodarczą (druk nr 30/12),

 11. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Długiej i Jana III Sobieskiego (druk nr 30/2),

 12. w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Kaszubskiej (druk nr 30/3),

 13. w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Czesława Niemena (druk nr 30/4),

 14. w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Przemysłowej (druk nr 30/19)

 15. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum-Południe A" w Słupsku (druk nr 30/7),

 16. w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie miasta Słupska (druk nr 30/1),

 17. w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 30/15),

 18. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (druk nr 30/16).

5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
21 września 2016
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
21 września 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek