Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXXII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

30 listopada 2016, 9:00
sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku Plac Zwycięstwa 3

Porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe.

2. Informacje urzędów skarbowych o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za rok 2015.

3. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Słupska w roku szkolnym 2015/2016.

4. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o miejskich jednostkach organizacyjnych wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania w 2017 roku pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna wraz z opinią prezesa sądu rejonowego dotyczącą potrzeb sądu w tym zakresie.

5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji 31 sierpnia 2016 r. (stan na 14 listopada 2016 r.).

6. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 32/26),

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk nr 32/27),

 3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk nr 32/28),

 4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk nr 32/29),

 5. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk nr 32/30),

 6. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk nr 32/31),

 7. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034 (druk nr 32/32),

 8. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (druk nr 32/13),

 9. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (druk nr 32/14,)

 10. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny (druk nr 32/15),

 11. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/429/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (druk nr 32/5),

 12. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku, Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku i Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku oraz nadania nazwy i statutu Zarządowi Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (druk nr 32/19),

 13. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (druk nr 32/18),

 14. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej (druk nr 32/22),

 15. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania (druk nr 32/23),

 16. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego zawartego 1 sierpnia 2006 roku między Gminą Miejską Słupsk a Gminą Dębnica Kaszubska w sprawie powierzenia komunikacji miejskiej (druk nr 32/24),

 17. sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości (druk nr 32/3),

 18. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk (druk nr 32/16),

 19. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną gminną (druk nr 32/20),

 20. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Francesco Nullo (druk nr 32/21),

 21. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Owocowa A" w Słupsku (druk nr 32/10),

 22. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strefa Zachód" w Słupsku (druk nr 32/11),

 23. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Plac Zwycięstwa" w Słupsku (druk nr 32/12),

 24. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście" w Słupsku (druk nr 32/2),

 25. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/631/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Piłsudskiego - Banacha II" w Słupsku (druk nr 32/7),

 26. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/606/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działkach nr 77/2 i 77/88 obr 17 w Słupsku (druk nr 32/6),

 27. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXI/787/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Westerplatte-Hubalczyków" i "Górna" w Słupsku (druk nr 32/1),

 28. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok (druk nr 32/17),

 29. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (druk nr 32/8),

 30. w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/731/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie reaktywowania portu lotniczego w Redzikowie na Port Lotniczy Słupsk - Redzikowo - lotniska posiłkowego w sieci portów regionalnych (druk nr 32/25),

 31. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku (druk nr 32/4),

 32. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska (druk nr 32/9).

7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
23 listopada 2016
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
23 listopada 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek