Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

29 marca 2017, 9:00
sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku Plac Zwycięstwa 3

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego w 2016 r.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji w 2016 r. „Słupskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017.”

 4. Informacja zbiorcza Prezydenta Miasta Słupska o ulgach zastosowanych na podstawie Uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach 14 i 28 grudnia 2016 r. (stan na 10 marca 2017 r.).

 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z niezrealizowanych uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w latach 1999-2016 (stan na dzień 13.03.2017 r.).

 7. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/21),

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/22),

 3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/23),

 4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/24),

 5. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 37/39),

 6. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie i zrefinansowanie zadania inwestycyjnego pn.”Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków” (druk nr 37/38)

 7. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 (druk nr 37/40),

 8. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr 37/12),

 9. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez
  Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych (druk nr 37/13),

 10. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury prowadzonego
  przez miasto Słupsk, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania
  rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów
  niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr 37/14),

 11. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Internatu: Centrum Kształcenia Praktycznego,
  Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica oraz Specjalnego
  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. UNICEF prowadzonych przez miasto Słupsk, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr 37/15),

 12. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr 37/16),

 13. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk dla kandydatów spoza obwodu, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr 37/17),

 14. w sprawie ustalenia wysokości opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5, im Gryfitów w Słupsku, ul. Hubalczyków 7 (druk nr 37/20),

 15. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2017 roku do 30.06.2020 roku (druk nr 37/2),

 16. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody - drzewa gatunku jesion wyniosły, znajdującego się w miejskim rejestrze pomników przyrody pod numerem 278 (druk nr 37/18),

 17. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska (druk nr 37/19),

 18. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Długiej i Stanisława Moniuszki (druk nr 37/1),

 19. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/370/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Szczecińskiej (druk nr 37/4),

 20. w sprawie zaopiniowania projektów rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych oraz zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (druk nr 37/33),

 21. w sprawie zaliczenia ulic w Słupsku do kategorii dróg gminnych (druk nr 37/34),

 22. w sprawie pozbawienia ulic w Słupsku kategorii dróg gminnych (druk nr 37/35),

 23. w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia ulic w Słupsku kategorii drogi krajowej (druk nr 37/36),

 24. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulic w Słupsku do kategorii dróg krajowych (druk nr 37/37),

 25. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jaracza" w Słupsku (druk nr 37/5),

 26. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód” w Słupsku (druk nr 37/8),

 27. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/432/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku (druk nr 37/6),

 28. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (druk nr 37/7),

 29. w sprawie przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2017-2020 (druk nr 37/9),

 30. w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Słupsku (druk nr 37/10),

 31. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/25),

 32. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/26),

 33. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/27),

 34. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/28),

 35. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/29),

 36. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/30),

 37. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/31),

 38. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 37/32),

 39. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 37/3),

 40. w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 37/11).

 1. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli w zakresie obiegu korespondencji (zewnętrznej i wewnętrznej) w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

 2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
22 marca 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
22 marca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek