Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

30 marca 2005, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdania Prezydenta Miasta:
  • z realizacji uchwał i stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 26 stycznia 2005 r. (stan na dzień 9 marca 2005 r.),
  • z działalności za rok 2004 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku wraz z  wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
   z dokonanych w 2004 roku ulg i umorzeń wierzytelności gminy
  • miejskiej Słupsk i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie  stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
  • z działalności Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. organizacji portu lotniczego Słupsk – Redzikowo.
 3. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 38/2),
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/359/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Słupska na lata 2005-2008 (druk nr 38/27),
  • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2005 r. (druk nr 38/11),
  • w sprawie zaciągnięcia kredytu na zrefinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z kosztami przygotowania projektów inwestycji komunalnych przewidywanych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej i ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (druk nr 38/23),
  • w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2005 – 2008 (druk Nr 38/24),
  • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok (druk nr 38/25),
  • w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 r.(druk nr 38/5),
  • w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr X/94/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.
  • w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności gruntu (druk nr 38/10),
  • w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/352/04 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupsk (druk nr 38/29),
  • w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Madalińskiego (druk nr 38/26)
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/368/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłaty za aktualizację wpisu do ewidencji  działalności gospodarczej (druk nr 38/15),
  • w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do zabezpieczenia należytego wykonania przez Gminę Miejską Słupsk umów o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy Kopernika od ul. Sienkiewicza do ul. Poniatowskiego" oraz zadania inwestycyjnego "Kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie dla Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego – III etap". (druk nr 38/8),
  • w sprawie ustalenia wysokości  stawek opłat za korzystanie z przystanków publicznej komunikacji zbiorowej zlokalizowanych na terenie miasta Słupska (druk nr 38/3),
  • w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych za wyniki sportowe (druk nr 38/4),
  • w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Dom Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" z siedzibą w Słupsku przy ul. Leśnej 8 (druk 38/6),
  • w sprawie powszechnej deratyzacji na terenie miasta Słupska (druk nr 38/12),
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/364/97 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 marca 1997 roku w sprawie obowiązku sprawowania opieki i nadzoru nad psami przez ich właścicieli oraz dzierżycieli na terenie miasta Słupska (druk nr 38/13),
  • w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Słupska oraz o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami  (druk nr 38/14),
  • w sprawie zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez sterylizację i kastrację (druk nr 38/17),
  • w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 38/1),
  • w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Grunwaldzkiej (druk  nr 38/20),
  • w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Malinowa 14" w Słupsku (druk nr 38/16),
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tuwima" w Słupsku (druk  nr 38/18),
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "GDAŃSKA IV" (druk nr 38/22),
  • w sprawie nadania nazw rondom i parkowi w Słupsku (druk nr 38/19),
  • w sprawie zmiany nazwy ulicy w Słupsku (druk nr 38/28),
  • w sprawie zmiany uchwały Nr III/28/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 38/30),
  • w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Słupska (druk nr 38/9).
 4. Stanowisko Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie lokalizacji ferm elektrowni wiatrowych w pasie przybrzeżnym.
 5. Rozpatrzenie skargi Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych i Niepełnosprawnych "Wspólny Dom" na działalność Prezydenta Miasta w przedmiocie nie udzielania odpowiedzi na składane pisma.
 6. Rozpatrzenie skargi Heleny Dudy na działalność Prezydenta Miasta w zakresie użycia sfałszowanej – niezgodnej ze stanem na gruncie - dokumentacji Inwentaryzacji Budowy Powykonawczej ul. Krzywej w Słupsku w toczącym się postępowaniu administracyjnym - wyjaśnienia kwestii samowoli budowlanej.
 7. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli przeprowadzonej w zakresie wdrożenia Wieloletniego Planu  Inwestycyjnego.
 8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
31 lipca 2008
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
31 lipca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek