Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Słupsku

31 maja 2017, 9:00
sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku Plac Zwycięstwa 3

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji 22 lutego 2017 r. (stan na dzień 8 maja 2017 r.).

 3. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

 5. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o:

  1) zgłoszonych żądaniach dotyczących roszczeń odszkodowawczych powstałych na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.,

  2) wydanych decyzjach ustalających opłatę w związku ze zbyciem nieruchomości, której wartość wzrosła wskutek uchwalenia miejscowego planu bądź jego zmiany, o których mowa w art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

 6. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 39/5),

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 39/6),

 3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 39/7),

 4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 39/14),

 5. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 39/15),

 6. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 39/20),

 7. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 (druk nr 39/21),

 8. w sprawie pozbawienia ulic w Słupsku kategorii dróg gminnych (druk nr 39/2),

 9. w sprawie zaliczenia ulic w Słupsku do kategorii dróg gminnych (druk nr 39/3),

 10. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska (druk nr 39/4),

 11. w sprawie zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego sprzedaży Gminom udziałów w nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska przeznaczonej pod budowę schroniska dla zwierząt (druk nr 39/12),

 12. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego dotyczącego zasad realizacji i finansowania budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku (druk nr 39/9),

 13. w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt (druk nr 39/11),

 14. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Miasta Słupska na rzecz Trzy Fale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 39/13),

 15. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. (druk nr 39/1),

 16. w sprawie utworzenia Bursy Szkolnej przy ul. Szczecińskiej 60 A w Słupsku (druk nr 39/8),

 17. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (druk nr 39/10),

 18. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku (druk nr 39/17),

 19. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 39/18),

 20. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 39/19),

 21. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 39/16).

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
24 maja 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
24 maja 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek