Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XL sesja Rady Miejskiej w Słupsku

28 czerwca 2017, 9:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku pl..Zwycięstwa 3

Porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe.

2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji 29 marca 2017 roku (stan na dzień 8 czerwca 2017 r.)

3. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok- Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" w Słupsku (druk nr 40/1),

2) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku (druk nr 40/2),

3) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok- Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" w Słupsku (druk nr 40/3),

4) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok- Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku (druk nr 40/4),

5) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok- Młodzieżowego Centrum Kultury (druk nr 40/5),

6) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok- Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku (druk nr 40/6),

7) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za rok 2016
(druk nr 40/7)

  - wystąpienie Prezydenta Miasta Słupska,

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały,

8) w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2016 rok (druk nr 40/15),

  - wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej,

  - wystąpienie Prezydenta Miasta Słupska,

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały,

9) w sprawie zmiany uchwały Nr XX/220/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na zadania finansowane częściowo ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (druk nr 40/14),

10) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego (druk nr 40/21),

11) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 40/24),

12) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 40/25),

13) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 40/26),

14) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 40/29),

15) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 (druk nr 40/28),

16) w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej (druk nr 40/30),

17) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze roku budżetowego (druk nr 40/22),

18) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Słupska, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (druk nr 40/23),

19) w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2018 rok.(druk nr 40/10),

20) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności nieruchomości na rzecz „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w siedzibą w Słupsku (druk nr 40/13),

21) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+ (druk nr 40/19),

22) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/391/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (druk nr 40/20),

23) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk (druk nr 40/18),

24) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/501/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (druk nr 40/17),

25) w sprawie przyznania w 2017 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska (druk nr 40/9A),

26) w sprawie uchylenia uchwały Nr LXI/787/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte-Hubalczyków” i „Górna” w Słupsku (druk nr 40/8),

27) w sprawie zmiany uchwały Nr XL/574/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 września 2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kopernika” w Słupsku (druk nr 40/11),

28) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cieśliki” w Słupsku (druk nr 40/12),

29) w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania (druk nr 40/16),

30) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 40/27A i B).

4. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Słupska funkcji Zgromadzenia Wspólników w 2014 i w 2015 roku w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółce z o.o. w Słupsku.

5. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Słupska funkcji Zgromadzenia Wspólników w 2014 i w 2015 roku w Miejskim Zakładzie Komunikacji Spółce z o.o. w Słupsku.

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku za okres od stycznia do czerwca 2017 roku.

7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
21 czerwca 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
22 czerwca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek