Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XLII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

27 września 2017, 9:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe.

2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach 26 kwietnia, 31 maja i 28 czerwca 2017 roku (stan na dzień 11 września 2017 r.).

3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z niezrealizowanych uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w latach 1999-2016 (stan na dzień 21 sierpnia 2017 r.).

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2017 roku.

5. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 42/30),

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 42/31),

 3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 42/36),

 4. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego (druk nr 42/38),

 5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 (druk nr 42/37),

 6. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza (druk nr 42/3),

 7. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Tadeusza Kościuszki (druk nr 42/4),

 8. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Janusza Korczaka (druk nr 42/5),

 9. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka (druk nr 42/6),

 10. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów (druk nr 42/7),

 11. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Ludwika Waryńskiego (druk nr 42/8),

 12. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej (druk nr 42/9),

 13. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego (druk nr 42/10),

 14. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii (druk nr 42/11),

 15. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 11 w Słupsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 11 (druk nr 42/12),

 16. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupsku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi (druk nr 42/13),

 17. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Słupsku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 (druk nr 42/14),

 18. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Słupsku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi (druk nr 42/15),

 19. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Słupsku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 (druk nr 42/16),

 20. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Słupsku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 5 (druk nr 42/17),

 21. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 7 w Słupsku w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia nr 7 (druk nr 42/18),

 22. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Słupsku w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 1 (druk nr 42/19),

 23. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Słupsku w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1 (druk nr 42/20),

 24. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Adama Mickiewicza 32 w Słupsku (druk nr 42/21),

 25. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Marii Zaborowskiej 2 w Słupsku (druk nr 42/22),

 26. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Młodzieżowego Centrum Kultury i Słupskiego Ośrodka Kultury w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Słupski Ośrodek Kultury (druk nr 42/24),

 27. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/432/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku (druk nr 42/23),

 28. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Słupsk statusem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (druk nr 42/2),

 29. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2018 roku (druk nr 42/26),

 30. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Miasto Słupsk (druk nr 42/34),

 31. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kołobrzeska A” w Słupsku (druk nr 42/27),

 32. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr LI/658/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte-Hubalczyków” w Słupsku (druk nr 42/25),

 33. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/606/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działkach nr 77/2 i 77/88 obr. 17 w Słupsku (druk nr 42/1),

 34. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk nr 42/28),

 35. w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody rosnących w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk nr 42/29),

 36. w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Słupska (druk nr 42/32),

 37. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia referendum z inicjatywy Rady Miejskiej w Słupsku odnośnie samoopodatkowania się mieszkańców miasta Słupska celem pozyskania środków na dokończenie budowy Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku (druk nr 42/39),

 38. w sprawie ustanowienia hejnału Miasta Słupska oraz zasad jego używania (druk nr 42/33),

 39. w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 42/35).

6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
20 września 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
20 września 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek