Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XLV sesja Rady Miejskiej w Słupsku

29 listopada 2017, 9:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe.

2. Informacje urzędów skarbowych o wynikach analiz oświadczeń majątkowych za rok 2016.

3. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Słupska w roku szkolnym 2016/2017.

4. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o miejskich jednostkach organizacyjnych, które zgłosiły zapotrzebowanie na organizację pracy ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej przez skazanych w 2018 roku.

5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji 23 sierpnia 2017 r. (stan na 7 listopada 2017 r.).

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie przekazania z budżetu Miasta Słupska na 2017 rok dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Słupsku z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia, w tym sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Słupsku. (druk nr 45/10)

2) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 45/15),

3) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 45/16),

4) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 45/21),

5) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 45/17),

6) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 45/18),

7) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 45/20),

8) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 45/19),

9) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 (druk nr 45/22),

10) w sprawie stawek podatku od nieruchomości (druk nr 45/3),

11) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 5 przy ulicy J. Tuwima 34 w Słupsku (druk nr 45/9),

12) w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew - alei jarzębów szwedzkich będących pomnikiem przyrody (druk nr 45/5),

13) w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku zadania własnego Miasta Słupska w zakresie prowadzenia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) (druk nr 45/7),

14) w sprawie przystąpienia do opracowania „Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Słupska” (druk nr 45/6),

15) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok (druk nr 45/4),

16) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji programu
kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (druk nr 45/12),

17) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2014-2015 Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2012-2015. (druk nr 45/8),

18) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Poniatowskiego-C” w Słupsku (druk nr 45/2),

19) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzywoustego A” w Słupsku (druk nr 45/1),

20) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX/429/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 19 grudnia 2012 r w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (druk nr 45/11),

7. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 45/13).

8. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 45/14).

9. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli realizacji przez Prezydenta Miasta Słupska funkcji Zgromadzenia Wspólników w latach 2014-2015 w Spółce z o.o. „Wodociągi Słupsk.”

10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
22 listopada 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek