Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XLVI sesja Rady Miejskiej w Słupsku

28 grudnia 2017, 9:00
sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku Plac Zwycięstwa 3

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych 27 września 2017 r. (stan na dzień 1 grudnia 2017 r.)

 3. Raport z realizacji Programu ochrony środowiska Miasta Słupska za lata 2015-2016.

 4. Uchwalenie rezolucji w sprawie poparcia działań Premiera Rządu Polskiego do przeniesienia pomnika Jana Pawła II z Ploelmer we Francji do Polski i wyrażenia woli przyjęcia monumentu na teren Słupska (druk nr 46/22).

 5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 46/16),
2) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 46/21),
3) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 (druk nr 46/23),
4) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 (druk nr 46/24),
5) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska (druk nr 46/14),
6) w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 46/15),
7) w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Młodzieżowego Centrum Kultury i Słupskiego Ośrodka Kultury i utworzenia Słupskiego Ośrodka Kultury (druk nr 46/12),
8) w sprawie ustanowienia roku 2018 w Mieście Słupsku rokiem 100-lecia Obchodów Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz uzyskania praw wyborczych kobiet (druk nr 46/13),
9) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cieśliki” w Słupsku (druk nr 46/5),
10) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jaracza-A” w Słupsku (druk nr 46/11),
11) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2016-2019 (druk nr 46/9),
12) w sprawie nadania statutu jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15 D (druk nr 46/1),
13) w sprawie przyjęcia Słupskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020 (druk nr 46/2),
14) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami (druk nr 46/8),
15) w sprawie przystąpienia do opracowania programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego (druk nr 46/20),
16) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2018 rok (druk nr 46/10),
17) w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Słupsku oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 46/3),
18) w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej upoważnionego do określania terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 46/4),
19) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska (druk nr 46/19),
20) w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 46/6),
21) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 (druk nr 46/7).
 1. Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 46/17).

 2. Rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska oraz Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (druk nr 46/18).

 3. Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej w Słupsku z działalności w 2017 roku oraz przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku za II półrocze 2017 r.

 4. Plany pracy Komisji Rady Miejskiej na 2018 rok oraz zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku na 2018 rok.

 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 6. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
21 grudnia 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
22 grudnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek