Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XLIX sesja Rady Miejskiej w Słupsku

28 lutego 2018, 9:00
sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku pl.Zwycięstwa 3

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku oraz informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w 2017 roku.

 3. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku o stanie bezpieczeństwa miasta Słupska w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2017 roku.

 4. Sprawozdanie Komendanta z działalności Straży Miejskiej w Słupsku za rok 2017.

 5. Sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z realizacji w 2017 roku Słupskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017.

 6. Podsumowanie realizacji Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na 2017 rok.

 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Słupsk.

 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji 29 listopada 2017 r. (wg stanu na 16 lutego 2018 r.).

 9. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 49/18),

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 49/19),

 3. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 (druk nr 49/21),

 4. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku (druk nr 49/13),

 5. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk nr 49/1),

 6. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska w 2018 roku (druk nr 49/10),

 7. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/336/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej (druk nr 49/11),

 8. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 49/12),

 9. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania (druk nr 49/16),

 10. w sprawie przyznania w 2018 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska (druk nr 49/15),

 11. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 49/14),

 12. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lelewela C” w Słupsku (druk nr 49/6),

 13. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska-Grottgera” w Słupsku (druk nr 49/20),

 14. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cieśliki” w Słupsku (druk nr 49/17),

 15. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (druk nr 49/9),

 16. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (druk nr 49/2),

 17. w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2018 roku (druk nr 49/8),

 18. w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej "Zespół Żłobków Miejskich" w Słupsku (druk nr 49/7),

 19. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące na terenie miasta Słupska prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Słupsk (druk nr 49/3),

 20. w sprawie utworzenia Przedszkola Miejskiego przy ulicy Edwarda Łady-Cybulskiego w Słupsku (druk nr 49/4),

 21. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupsku (druk nr 49/5).

10. Interpelacje i wnioski radnych.Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
21 lutego 2018
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
21 lutego 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek