Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

L sesja Rady Miejskiej w Słupsku

28 marca 2018, 9:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji 28 grudnia 2017 r. (wg stanu na 8 marca 2018 r.).

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z niezrealizowanych uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w latach 1999 – listopad 2017 (stan na 14 marca 2018 r.)

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z pomocy udzielonej na podstawie Uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

 5. Sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z działalności Ośrodka za 2017 rok.

 6. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o:

  1. zgłoszonych żądaniach, dotyczących roszczeń odszkodowawczych powstałych na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.,

  2. wydanych decyzjach ustalających opłatę w związku ze zbyciem nieruchomości, której wartość wzrosła wskutek uchwalenia miejscowego planu bądź jego zmiany, o których mowa w art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

 1. Wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia „Gmina Jest Nasza!” w sprawie budowy zakładu produkcji mączki rybnej oraz olejów rybnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną we Włynkówku.

 2. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 50/17),

  2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 50/18),

  3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 50/19),

  4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 (druk nr 50/20),

  5. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców bloku przy ul. Zygmunta Augusta w Słupsku przeciwko budowie bloku mieszkalnego przez Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na działce nr 550/2 położonej przy ul. Jana Sobieskiego (druk 50/12),

  6. w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Drabina” z siedzibą w Ustce (druk nr 50/6),

  7. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (druk nr 50/7),

  8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 1 (druk nr 50/1),

  9. w sprawie wyrażenia zgody na zwrot do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska położonej w Słupsku w rejonie ulicy Grunwaldzkiej (druk nr 50/11),

  10. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 50/4),

  11. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu rewitalizacji „Długa” w Słupsku (druk nr 50/3),

  12. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 50/15),

  13. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska (druk nr 50/9),

  14. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczone opłaty (druk nr 50/8),

  15. w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia edukacji zdrowotnej młodzieży na lata 2018-2020 (druk nr 50/10),

  16. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska (druk nr 50/5),

  17. w sprawie podziału miasta Słupsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (druk nr 50/16),

  18. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (druk nr 50/2),

  19. w sprawie zmiany uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 50/14),

  20. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorki Przedszkola Miejskiego nr 6 w Słupsku (druk nr 50/13),

  21. w sprawie nadania nazwy parkowi przy ul. Wazów w Słupsku (druk nr 50/21).

 1. Interpelacje i wnioski radnych.Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
21 marca 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
21 marca 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek