Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

LII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

30 maja 2018, 9:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku Pl.Zwycięstwa 3

Porządek obrad 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji zapisów Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji 28 lutego 2018 r. (stan na dzień 14 maja 2018 r.)

 5. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 52/18),

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 52/19),

 3. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 (druk nr 52/20),

 4. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska (druk nr 52/8),

 5. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/672/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące na terenie miasta Słupska prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Słupsk (druk nr 52/15),

 6. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 przy ulicy Długiej 3 (oficyna) w Słupsku (druk nr 52/12),

 7. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału 1/4 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 16 przy ulicy Bitwy Warszawskiej 2 w Słupsku (druk nr 52/11),

 8. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Miasto Ustka” (druk nr 52/13),

 9. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Olimpijska” w Słupsku (druk nr 52/3),

 10. w sprawie zmiany uchwały Nr L/690/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (druk nr 52/14),

 11. w sprawie wzniesienia pomnika nawiązującego do idei Drogi Pokoju Otto Freundlicha (druk nr 52/7),

 12. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska” (druk nr 52/10),

 13. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Słupska” (druk nr 52/9)

 14. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 52/4),

 15. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska (druk nr 52/6),

 16. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczone opłaty (druk nr 52/5),

 17. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XLIX/661/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/336/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej (druk nr 52/17)

 18. w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody (druk nr 52/2),

 19. w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody (druk nr 52/1),

 20. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (druk nr 52/16).

6. Interpelacje i wnioski radnych.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
23 maja 2018
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 maja 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek