Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

LIII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

27 czerwca 2018, 9:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji 28 marca 2018 r. (stan na dzień 11 czerwca 2018 r.)

 3. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za rok 2017 (druk nr 53/17),

  2. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2017 rok (druk nr 53/11),

  3. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 53/12),

  4. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Słupska, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzaju materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (druk nr 53/21),

  5. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Słupski program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego” (druk nr 53/20),

  6. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 53/29),

  7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kolekcji srebrnych i platerowych sztućców z kolekcji słupskiego kolekcjonera na rzecz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (druk nr 53/18),

  8. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 53/30),

  9. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 53/31),

  10. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 53/32),

  11. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 (druk nr 53/33),

  12. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 53/34),

  13. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 53/35),

  14. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia (druk nr 53/36),

  15. w sprawie wyrażenia woli współpracy Miasta Słupska i Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka” w 2018 roku (druk nr 53/19),

  16. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (druk nr 53/1),

  17. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (druk nr 53/8),

  18. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owocowa B” w Słupsku (druk nr 53/13),

  19. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Portowa Wschód” w Słupsku (druk nr 53/14),

  20. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kołobrzeska B” w Słupsku (druk nr 53/22),

  21. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Słupsk, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości (druk nr 53/2),

  22. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk (druk nr 53/5),

  23. w sprawie utworzenia Sportowej Szkoły Podstawowej w Słupsku przy ulicy Marii Zaborowskiej 2 (druk nr 53/6),

  24. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Sportowych w Słupsku przy ulicy Marii Zaborowskiej 2 (druk nr 53/7),

  25. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Słupskiego Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu (druk nr 53/10),

  26. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/797/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Słupska w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Słupska pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 53/16),

  27. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego udziałów w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej (druk nr 53/3),

  28. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny (druk nr 53/4),

  29. w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Słupska (druk nr 53/23),

  30. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku (druk nr 53/9).

 1. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 53/24).

 2. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 53/25).

 3. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku (druk nr 53/26).

 4. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 53/27).

 5. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (druk nr 53/28).

 6. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z działalności w I półroczu 2018 r.

 7. Interpelacje i wnioski radnych.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
20 czerwca 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek