Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

LVIII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

26 września 2018, 9:00
sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku Plac Zwycięstwa 3

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Przedstawienie przez Prezydenta Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska za pierwsze półrocze 2018 roku.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach 25 kwietnia, 30 maja, 27 czerwca i 10 lipca 2018 r. wg stanu na dzień 10 września 2018 r.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z niezrealizowanych uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w latach 1999-2017 wg stanu na dzień 10 września 2018 r.

 5. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 57/21);

  2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 57/22);

  3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 57/23);

  4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 57/24);

  5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 (druk nr 57/25);

  6. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/670/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2018 roku planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2018 roku (druk nr 57/2);

  7. w sprawie ustalenia kwoty dotacji na 2019 r. przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Słupsku (druk nr 57/12);

  8. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, stanowiących dochody Miasta Słupska (druk nr 57/17);

  9. w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Jagiellońskiej 22 (druk nr 57/4);

  10. w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Gdyńskiej 97 (druk nr 57/8);

  11. w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 2 (druk nr 57/9);

  12. w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Kossaka 9 (druk nr 57/10);

  13. w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Chodkiewicza 21 (druk nr 57/11);

  14. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (druk nr 57/5);

  15. w sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Słupska (druk nr 57/6);

  16. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum-Południe D” w Słupsku (druk nr 57/7);

  17. w sprawie zamiaru zmiany siedziby Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku przy ulicy Partyzantów 24 (druk nr 57/1);

  18. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XVII/222/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (druk nr 57/3);

  19. w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (druk nr 57/15);

  20. w sprawie zasad używania herbu i flagi Miasta Słupska (druk nr 57/13);

  21. w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 57/14).

 1. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 57/19).

 2. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Słupsku (druk nr 57/20).

 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie nagrywania i archiwizacji nagrań posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 57/16).

 4. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zmiany systemu opłat, określonego w uchwale Rady Miejskiej w Słupsku i późniejszych zarządzeniach wykonawczych Prezydenta Miasta Słupska, za korzystanie z obiektów będących własnością Miasta Słupsk, a oddanych w trwały zarząd Słupskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. (druk nr 57/18)

 5. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli w zakresie dochodów, wydatków, kosztów i przepływów finansowych z cmentarzy od momentu włączenia Zarządu Cmentarzy Komunalnych w struktury Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

 6. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z kontroli przeprowadzonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku w zakresie gospodarowania środkami finansowymi, przestrzegania prawa pracy oraz realizacji projektów zewnętrznych.

 7. Interpelacje i wnioski radnych.Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
19 września 2018
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
19 września 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek