Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

III sesja Rady Miejskiej w Słupsku

28 grudnia 2018, 8:00
sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe.

2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Słupska w roku szkolnym 2017/2018.

3. Informacje urzędów skarbowych o wynikach analiz oświadczeń majątkowych.

4. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o miejskich jednostkach organizacyjnych, które zgłosiły zapotrzebowanie na organizację pracy ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej przez skazanych w 2019 roku.

5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 26 września 2018 r. (stan na dzień 12 grudnia 2018 r.).

6. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 3/22),
 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 3/23),

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 3/24),

 3. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 (druk nr 3/21)

 4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 (druk nr 3/26),

 5. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Miasta Słupska w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (druk nr 3/4),

 6. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 (druk nr 3/5),

 7. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (druk nr 3/6),

 8. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/742/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk (druk nr 3/2),

 9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Kobylnica w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych (druk nr 3/3),

 10. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok (druk nr 3/8),

 11. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 3/14),

 12. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2016-2019 (druk nr 3/15),

 13. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska” w Słupsku (druk nr 3/16),

 14. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dworzec” w Słupsku (druk nr 3/17),

 15. w sprawie nadania nazw ulicom w Słupsku (druk nr 3/1),

 16. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Słupska (druk nr 3/9),

 17. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Słupska (druk nr 3/10),

 18. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 3/25),

 19. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska (druk nr 3/7)

 20. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/638/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Słupsku oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 3/20)

 21. w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska (druk nr 3/11),

 22. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku upoważnionego do określenia terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 3/12),

 23. w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 3/13).

7. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku na 2019 rok.

8. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 3/18),

 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033 (druk nr 3/19).

9. Interpelacje i zapytania radnych.

  Lista obecności radnych na sesji:

  Kamil BIERKA +

  Tadeusz BOBROWSKI +

  Beata CHRZANOWSKA +

  Kazimierz CZYŻ -

  Bogusław DOBKOWSKI +

  Wojciech GAJEWSKI +

  Łukasz JAWORSKI +

  Ryszard KRUK +

  Jan LANGE +

  Małgorzata LENART +

  Wojciech LEWENSTAM +

  Anna MROWIŃSKA +

  Andrzej OBECNY -

  Anna ROŻEK +

  Paweł SKOWROŃSKI +

  Piotr SKOWROŃSKI +

  Renata STEC +

  Jacek SZARAN +

  Paweł SZEWCZYK +

  Adam TREDER +

  Artur WISZNIEWSKI +

  Aldona ŻURAWSKA +

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
21 grudnia 2018
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
9 stycznia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek