Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

VII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

24 kwietnia 2019, 9:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z działalności Ośrodka w 2018 r.

 3. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z realizacji w 2018 r. Słupskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska za rok 2018 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Słupsku na lata 2010-2018.

 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska za 2018 rok z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji 30 stycznia 2019 r. (wg stanu na dzień 5 kwietnia 2019 r.).

 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z niezrealizowanych uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w latach 1999-2018 (stan na dzień 18.03.2019 r.).

 9. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 7/17),

  2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 7/18),

  3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 7/19),

  4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 7/22),

  5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033 (druk nr 7/24),

  6. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 7/23),

  7. w sprawie zadeklarowania włączenia się Miasta Słupska we wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej (druk nr 7/20),

  8. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Słupskiego Budżetu Obywatelskiego (druk nr 7/21),

  9. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. (druk nr 7/9),

  10. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupsku (druk nr 7/10),

  11. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku, Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku i Zarząd Dróg Miejskich w Słupsku oraz nadania nazwy i statutu Zarządowi Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (druk nr 7/16),

  12. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów (druk nr 7/1),

  13. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Panią Krystyną Konieczną Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wytownie w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych (druk nr 7/2),

  14. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Miastem Lębork w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych (druk nr 7/3),

  15. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Dębnica Kaszubska w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych (druk nr 7/4),

  16. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Trzebielino w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych (druk nr 7/5),

  17. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Główczyce w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych (druk nr 7/6),

  18. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Słupsk w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych (druk nr 7/7),

  19. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Miastem Ustka w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych (druk nr 7/8),

  20. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 16 (druk nr 7/12),

  21. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Słupsku przy alei 3-go Maja 22 (druk nr 7/13),

  22. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Słupsku przy Władysława Łokietka (druk nr 7/14),

  23. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/79/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Hubalczyków i ulicy Bukowej (druk nr 7/15),

  24. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta Słupska w 2019 roku (druk nr 7/11).

 1. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli w zakresie funkcjonowania systemu naliczania opłat za odpady komunalne.

 2. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli w zakresie obiegu korespondencji w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w 2018 roku.

 3. Upoważnienie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku do przeprowadzenia kontroli w zakresie zbycia w dniu 16.10.2015 r. nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 1.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Sprawy bieżące.

  Lista obecności radnych na sesji:

  Kamil BIERKA +

  Tadeusz BOBROWSKI +

  Beata CHRZANOWSKA +

  Kazimierz CZYŻ +

  Bogusław DOBKOWSKI +

  Wojciech GAJEWSKI +

  Bożena HOŁOWIENKO +

  Łukasz JAWORSKI +

  Ryszard KRUK +

  Jan LANGE +

  Małgorzata LENART +

  Wojciech LEWENSTAM +

  Anna MROWIŃSKA +

  Anna ROŻEK +

  Mirosława SAGUN-LEWANDOWSKA +

  Paweł SKOWROŃSKI +

  Piotr SKOWROŃSKI +

  Renata STEC +

  Jacek SZARAN +

  Paweł SZEWCZYK +

  Adam TREDER +

  Artur WISZNIEWSKI +

  Aldona ŻURAWSKA +

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
24 kwietnia 2019
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
16 maja 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek