Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

VIII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

29 maja 2019, 9:00
sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.

 4. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 oraz wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji 27 lutego 2019 r. (wg stanu na dzień 10 maja 2019 r.).

 6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 8/6);

  2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 8/7);

  3. sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 8/8);

  4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033 (druk nr 8/17);

  5. w sprawie przyjęcia kierunkowych założeń polityki podatkowej Miasta Słupska
   na lata 2020-2023 (druk nr 8/16);

  6. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku (druk nr 8/1);

  7. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku (druk nr 8/4);

  8. w sprawie zasad korzystania z miejskich parków, skwerów i podwórzy (druk nr 8/9);

  9. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/717/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska (druk nr 8/10);

  10. w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomnik przyrody rosnących w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk nr 8/11);

  11. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz nadania statutu (druk nr 8/3);

  12. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/83/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2019 roku (druk nr 8/12);

  13. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli (druk nr 8/5);

  14. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jodłowa” w Słupsku (druk nr 8/13);

  15. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lelewela C” w Słupsku (druk nr 8/14);

  16. w sprawie przyznania w 2019 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Miasta Słupska ( druk nr 8/15);

  17. w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 8/2).

 1. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 8/18).

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Sprawy bieżące.

  Lista obecności radnych na sesji:

  Kamil BIERKA +

  Tadeusz BOBROWSKI +

  Beata CHRZANOWSKA +

  Kazimierz CZYŻ +

  Bogusław DOBKOWSKI +

  Wojciech GAJEWSKI +

  Bożena HOŁOWIENKO +

  Łukasz JAWORSKI +

  Ryszard KRUK +

  Jan LANGE +

  Małgorzata LENART +

  Wojciech LEWENSTAM -

  Anna MROWIŃSKA -

  Anna ROŻEK +

  Mirosława SAGUN-LEWANDOWSKA +

  Paweł SKOWROŃSKI +

  Piotr SKOWROŃSKI +

  Renata STEC +

  Jacek SZARAN +

  Paweł SZEWCZYK +

  Adam TREDER +

  Artur WISZNIEWSKI +

  Aldona ŻURAWSKA +

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
22 maja 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
29 maja 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek