Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

IX sesja Rady Miejskiej w Słupsku

26 czerwca 2019, 9:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku pl.Zwycięstwa 3

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji 27 marca 2019 r. (wg stanu na dzień 5 czerwca 2019 r.).

 3. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 9/20);

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 9/21);

 3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 9/22);

 4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 9/24);

 5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033 (druk nr 9/26);

 6. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta Słupska na 2020 rok (druk nr 9/3);

 7. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Słupska, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (druk nr 9/23);

 8. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z usług społecznych realizowanych przez spółkę Trzy Fale w Słupsku (druk nr 9/19);

 9. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska (druk nr 9/18);

 10. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/213/11 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku, wysokości dodatkowych opłat za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat (druk nr 9/15);

 11. w sprawie wyrażenia woli współpracy Miasta Słupska i Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie realizacji programu polityki zdrowotnej „regionalny program polityki zdrowotnej szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka” w 2019 roku (druk nr 9/16);

 12. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku (druk nr 9/10);

 1. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/741/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Słupsk, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości (druk nr 9/11);

 2. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Słupska pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 9/4);

 3. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów pobierających naukę w szkołach znajdujących się na terenie Miasta Słupska, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pod nazwą: Stypendium Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 9/5);

 4. w sprawie zmiany nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Słupsku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku (druk nr 9/17);

 5. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Słupska, od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 9/6);

 6. w sprawie zmiany uchwały nr VII/100/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów (druk nr 9/7);

 7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dębnica Kaszubska
  w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych (druk nr 9/8);

 8. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 15 w Słupsku przy ul. Wiatracznej 6 (druk nr 9/9);

 9. w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku (druk nr 9/1);

 10. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników (druk nr 9/2);

 11. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Słupsku do Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 9/25).

4. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Słupska za 2018 rok.

a) debata nad raportem o stanie Miasta Słupska za 2018 rok,

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Słupska wotum zaufania za 2018 rok (druk nr 9/13).

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Słupska za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za rok 2018 oraz wniosku o udzielenie Prezydentowi Miasta Słupska absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2018 rok:

  a) dyskusja

b) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za rok 2018 (druk nr 9/14).

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2018 rok (druk nr 9/12).

6. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli w zakresie zbycia nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

  Lista obecności radnych na sesji:

  Kamil BIERKA +

  Tadeusz BOBROWSKI +

  Beata CHRZANOWSKA +

  Kazimierz CZYŻ +

  Bogusław DOBKOWSKI +

  Wojciech GAJEWSKI +

  Bożena HOŁOWIENKO +

  Łukasz JAWORSKI -

  Ryszard KRUK +

  Jan LANGE +

  Małgorzata LENART +

  Wojciech LEWENSTAM -

  Anna MROWIŃSKA -

  Anna ROŻEK +

  Mirosława SAGUN-LEWANDOWSKA +

  Paweł SKOWROŃSKI +

  Piotr SKOWROŃSKI +

  Renata STEC +

  Jacek SZARAN +

  Paweł SZEWCZYK +

  Adam TREDER +

  Artur WISZNIEWSKI -

  Aldona ŻURAWSKA +Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
19 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
18 października 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek