Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XI sesja Rady Miejskiej w |Słupsku

25 września 2019, 9:00
sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Słupska informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska za pierwsze półrocze 2019 roku.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach 24 kwietnia, 29 maja oraz 26 czerwca 2019 r. (wg stanu na dzień 10 września 2019 r.).

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z niezrealizowanych uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w latach 1999 – 2018 (wg stanu na dzień 6 września 2019 r.).

 5. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 11/14);

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 11/15);

 3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 11/16);

 4. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/75/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 11/17);

 5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033 (druk nr 11/24);

 6. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska (druk nr 11/9);

 7. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew - alei brzóz brodawkowatych będących pomnikiem przyrody (druk nr 11/4);

 8. w sprawie przyznania w 2019 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska (druk nr 11/13);

 9. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/120/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Słupskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu (druk nr 11/5);

 10. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy Ryczewo jako części miasta Słupska (druk nr 11/1);

 11. w sprawie zmiany nazwy ulicy Stefana Żółkiewskiego w Słupsku (druk nr 11/2);

 12. w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku (druk nr 11/3);

 13. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich na terenie miasta Słupska (druk nr 11/6);

 14. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/124/2019 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli (druk nr 11/8);

 15. w sprawie zmiany uchwały nr VII/100/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów (druk nr 11/10);

 16. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień ze Stowarzyszeniem Siódemka ul. Kilińskiego 38 w Słupsku w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych (druk nr 11/11);

 17. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień ze Społecznym Towarzystwem Oświatowym Samodzielne Koło Terenowe Nr 68 ul. Banacha 10 w Słupsku w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych (druk nr 11/12);

 18. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/795/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 października 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk (druk nr 11/18).

 1. Wybory ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Słupsku oraz Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Słupsku na kadencję 2020-2023 (druk nr 11/19, druk nr 11/20).

 2. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska. (druk nr 11/21).

 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów (druk nr 11/22).

 4. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. (druk nr 11/23).

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Sprawy bieżące.

  Lista obecności radnych na sesji:

  Kamil BIERKA +

  Tadeusz BOBROWSKI +

  Beata CHRZANOWSKA +

  Kazimierz CZYŻ +

  Bogusław DOBKOWSKI +

  Wojciech GAJEWSKI +

  Bożena HOŁOWIENKO +

  Łukasz JAWORSKI +

  Ryszard KRUK +

  Jan LANGE +

  Małgorzata LENART +

  Wojciech LEWENSTAM +

  Anna MROWIŃSKA +

  Anna ROŻEK +

  Mirosława SAGUN-LEWANDOWSKA +

  Paweł SKOWROŃSKI +

  Piotr SKOWROŃSKI +

  Renata STEC +

  Jacek SZARAN +

  Paweł SZEWCZYK +

  Adam TREDER +

  Artur WISZNIEWSKI +

  Aldona ŻURAWSKA +

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
18 września 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
18 października 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek