Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XLI sesja Rady Miejskiej w Słupsku

25 maja 2005, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja na temat działalności Prezydenta Miasta Słupska w Komitecie Regionów.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 30 marca 2005 r. (stan na dzień 10 maja 2005 r.),
 4. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Miejskiej Słupsk (druk nr 41/12),
  • w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2005 rok (druk nr 41/13),
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok (druk nr 41/15),
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/359/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 5 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Słupska na lata 2005-2008 (druk nr 41/19),
  • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2005 rok (druk nr 41/20),
  • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego (druk nr 41/14),
  • w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego dla Miasta Słupska na lata 2004-�2006 (druk nr 41/18),
  • w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2006 rok (druk nr 41/7),
  • w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku (druk nr 41/1),
  • w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Słupsku (druk nr 41/2),
  • w sprawie nadania statutu Zespołowi Ogólnokształcących nr 2 w Słupsku (druk nr 41/3),
  • w sprawie nadania statutu IV Liceum Ogólnokształcącemu im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku (druk nr 41/4),
  • w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów dla studentów z  terenu miasta Słupska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rok akademicki 2005/2006 (druk nr 41/16),
  • w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezydentowi Miasta Słupska do zatwierdzenia projektu pn. „Uczę się, bo chcę” (druk nr 41/17),
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podgrodzie” w Słupsku (druk nr 41/5),
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „LELEWELA” w Słupsku (druk nr 41/6),
  • w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gminy Miejskiej Słupsk (druk nr 41/11),
  • w sprawie wskazania kandydata w osobie Pani Agnieszki Stranc na opiekuna prawnego dla ubezwłasnowolnionego całkowicie Marcina Stanny (druk nr 41/10),
  • w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/399/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Bytowskim o przyjęcie przez Gminę Miejską Słupsk wykonania zadania publicznego w zakresie zapewnienia rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bytowskiego, prowadzonej w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Słupska (druk nr 41/8),
  • w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/400/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Słupskim o przyjęcie przez Gminę Miejską Słupsk wykonania zadania publicznego w zakresie zapewnienia rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu słupskiego, prowadzonej w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Słupska (druk nr 41/9).
 5. Rozpatrzenie wezwania Rady Miejskiej w Słupsku do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXXVIII/434/05 z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Słupsk.
 6. Rozpatrzenie skargi Społecznego Komitetu Protestacyjnego w Słupsku na działalność Prezydenta Miasta w zakresie wydania pozwolenia na budowę parkingu przy skrzyżowaniu ulic Kotarbińskiego i Sołdka w Słupsku.
 7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
31 lipca 2008
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
31 lipca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek