Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XVII sesja Rady Miejskiej w Słupsk

29 kwietnia 2020, 9:00
zdalny tryb obradowania/transmisja sesji dostępna będzie w bip.um.slupsk.pl - zakładka: "sesje RM online"

Porządek obrad

Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o podjętych działaniach związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się w Mieście Słupsku COVID-19.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok (druk nr 17/26).

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok (druk nr 17/27).

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok (druk nr 17/28).

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2020-2037 (druk nr 17/29).

 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 17/23).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania z budżetu Miasta Słupska na 2020 rok dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup separatora komórkowego na potrzeby Oddziału Hematologicznego i Transplantacji Szpiku (druk nr 17/4).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/213/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku, wysokości dodatkowych opłat za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenie warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat (druk nr 17/17).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2020 rok (druk nr 17/18).

 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2020 roku (druk nr 17/21).

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Armii Krajowej i Lipowej w Słupsku (druk nr 17/15).

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22 w Słupsku (druk nr 17/19).

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Witolda Lutosławskiego 11 w Słupsku (druk nr 17/20).

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska (druk nr 17/6).

 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fabryczna A” w Słupsku (druk nr 17/22).

 17. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Słupska projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/208/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (druk nr 17/7).

 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Lęborskim w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych (druk nr 17/5).

 19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Słupsku z siedzibą przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 i włączenia jej do Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 (druk nr 17/12).

 20. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk nr 17/1).

 21. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk nr 17/14).

 22. Podjecie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa będącego pomnikiem przyrody (druk nr 17/3).

 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska w 2020 roku (druk nr 17/2).

 24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta Słupska w 2020 roku (druk nr 17/16).

 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/96/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Słupskiego Budżetu Obywatelskiego (druk nr 17/24).

 26. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku (druk nr 17/25).

 27. Sprawy bieżące.


  Lista obecności radnych na sesji:

  Kamil BIERKA +

  Tadeusz BOBROWSKI +

  Beata CHRZANOWSKA +

  Kazimierz CZYŻ +

  Bogusław DOBKOWSKI +

  Wojciech GAJEWSKI +

  Bożena HOŁOWIENKO +

  Łukasz JAWORSKI +

  Ryszard KRUK +

  Jan LANGE +

  Małgorzata LENART +

  Wojciech LEWENSTAM +

  Anna MROWIŃSKA +

  Anna ROŻEK +

  Mirosława SAGUN-LEWANDOWSKA +

  Paweł SKOWROŃSKI +

  Piotr SKOWROŃSKI +

  Renata STEC +

  Jacek SZARAN +

  Paweł SZEWCZYK +

  Adam TREDER +

  Artur WISZNIEWSKI +

  Aldona ŻURAWSKA +


Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
22 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek