Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

27 maja 2020, 9:00
sala nr 211 UM - zdalny tryb obradowania/transmisja dostępna będzie w bip.um.slupsk.pl - zakładka:"sesje RM online".

Porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe.

2. Sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z działalności Ośrodka w 2019 r.

3. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z realizacji w 2019 r. Słupskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020.

4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.

5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska za 2019 rok z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska za 2019 rok z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

7. Sprawozdanie z realizacji zapisów Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z pomocy udzielonej na podstawie Uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z niezrealizowanych uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w latach 1999-2019 (stan na dzień 10.03.2020 r.).

10. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji 18 grudnia 2019 r. (wg stanu na dzień 21 lutego 2020 r.)

11. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach 29 stycznia 2020 r. (wg stanu na dzień 20 kwietnia 2020 r.) oraz 26 lutego 2020 r. (wg stanu na dzień 29 kwietnia 2020 r.).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok (druk nr 18/3).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok (druk nr 18/4).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok (druk nr 18/5).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok (druk nr 18/16).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2020-2037 (druk nr 18/17).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska (druk nr 18/2).

18. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk nr 18/1)

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o obniżenie podatku od lokali przeznaczonych na działalność gospodarczą (druk nr 18/13)

20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia Prezydentowi Miasta Słupska (druk nr 18/6).

21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia Prezydentowi Miasta Słupska (druk nr 18/7).

22. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia (druk nr 18/8).

23. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej - Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (druk nr 18/9).

24. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 18/10).

25.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej - dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku (druk nr 18/11).

26. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 18/12).

27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży mieszkania położonego w Słupsku przy ul. Armii Krajowej (druk nr 18/14).

28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży mieszkania położonego w Słupsku przy ul. Sygietyńskiego (druk nr 18/15)

29. Interpelacje i zapytania radnych.

30. Sprawy bieżące.


  Lista obecności radnych na sesji:

  Kamil BIERKA +

  Tadeusz BOBROWSKI +

  Beata CHRZANOWSKA +

  Kazimierz CZYŻ +

  Bogusław DOBKOWSKI +

  Wojciech GAJEWSKI +

  Bożena HOŁOWIENKO +

  Łukasz JAWORSKI +

  Ryszard KRUK +

  Jan LANGE +

  Małgorzata LENART +

  Wojciech LEWENSTAM +

  Anna MROWIŃSKA +

  Anna ROŻEK +

  Mirosława SAGUN-LEWANDOWSKA +

  Paweł SKOWROŃSKI +

  Piotr SKOWROŃSKI +

  Renata STEC +

  Jacek SZARAN +

  Paweł SZEWCZYK +

  Adam TREDER +

  Artur WISZNIEWSKI +

  Aldona ŻURAWSKA +Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
20 maja 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
18 czerwca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek