Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XIX sesja Rady Miejskiej w Słupsku

24 czerwca 2020, 9:00
sala nr 211 UM - zdalny tryb obradowania (transmisja dostępna będzie w bip.um.slupsk.pl - zakładka: "sesje RM online".

Porządek obrad


 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok (druk nr 19/7).

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok (druk nr 19/8).

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok (druk nr 19/9).

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok (druk nr 19/18).

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033 (druk nr 19/19).

 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze roku budżetowego (druk nr 19/10).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Słupska, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (druk nr 19/11).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (druk nr 19/13).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/671/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej „Zespół Żłobków Miejskich” w Słupsku (druk nr 19/14).

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Tadeusza Kościuszki 3 (druk nr 19/4).

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Wojska Polskiego (druk nr 19/5).

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowana wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Artura Grottgera 21 (druk nr 19/6).

 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Słupsku (druk nr 19/12).

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/315/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Słupsku z siedzibą przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 i włączenia jej do Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 (druk nr 19/16).

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kobylnica a Miastem Słupsk w zakresie powierzenia Miastu Słupsk zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Kobylnica (druk nr 19/15).

 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży mieszkania położonego w Słupsku przy ul. Partyzantów (druk nr 19/17).

 18. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej spółce z o.o. w Słupsku w zakresie realizacji umowy o zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz realizacji uchwały Nr XXXIV/408/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2017-2021, ze szczególnym uwzględnieniem remontów pustostanów w latach 2017-2018.

 19. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli realizacji inwestycji aquapark w Słupsku w zakresie wydatków, kosztów, przepływów finansowych w Spółce z o.o. „Trzy Fale” w Słupsku.

 20. Upoważnienie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku do przeprowadzenia kontroli zakupu komputerów przez Urząd Miejski w Słupsku do placówek oświatowych.

 21. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Słupska za 2019 rok:

  1. debata nad raportem o stanie Miasta Słupska za 2019 rok,

  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Słupska wotum zaufania za 2019 rok (druk nr 19/1).

 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Słupska za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za rok 2019 oraz wniosku o udzielenie Prezydentowi Miasta Słupska absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2019 rok:

  1. dyskusja,

  2. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za rok 2019 (druk nr 19/2),

  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2019 rok (druk nr 19/3).

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Sprawy bieżące.

  Lista obecności radnych na sesji:

  Kamil BIERKA -

  Tadeusz BOBROWSKI +

  Beata CHRZANOWSKA +

  Kazimierz CZYŻ +

  Bogusław DOBKOWSKI +

  Wojciech GAJEWSKI +

  Bożena HOŁOWIENKO +

  Łukasz JAWORSKI +

  Ryszard KRUK +

  Jan LANGE +

  Małgorzata LENART +

  Wojciech LEWENSTAM +

  Anna MROWIŃSKA +

  Anna ROŻEK +

  Mirosława SAGUN-LEWANDOWSKA +

  Paweł SKOWROŃSKI +

  Piotr SKOWROŃSKI +

  Renata STEC +

  Jacek SZARAN +

  Paweł SZEWCZYK +

  Adam TREDER +

  Artur WISZNIEWSKI +

  Aldona ŻURAWSKA +

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
17 czerwca 2020
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
25 czerwca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek