Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

30 września 2020, 9:00
zdalny tryb obradowania /transmisja sesji dostępna będzie w bip.um.slupsk.pl - zakładka: "sesje RM online"

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach 27 maja i 24 czerwca 2020 r. (wg stanu na dzień 8 września 2020 r.)

 3. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2020 r.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok (druk nr 22/14)

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok (druk nr 22/15)

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok (druk nr 22/16)

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2020-2037 (druk nr 22/18)

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Słupska na lata 2020-2035 (druk nr 22/8)

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Słupsk (druk nr 22/9)

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/247/2019 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Słupska (druk nr 22/11)

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/249/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 22/10)

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2021 roku (druk nr 22/1)

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy Miasta Słupska i Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka” w 2020 roku (druk nr 22/3)

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte-Dwernickiego” w Słupsku (druk nr 22/6)

 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Chabrowej w Słupsku (druk nr 22/17)

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Jaracza (druk nr 22/4)

 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kobylnica (druk nr 22/7)

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/383/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk (druk nr 22/12)

 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (druk nr 22/13)

 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/315/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Słupsku z siedzibą przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 i włączenia jej do Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 (druk nr 22/2)

 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Słupsku, w roku szkolnym 2020/2021 (druk nr 22/5)

 22. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku w zakresie ściągalności zaległości czynszowych w 2019 roku przez Dział Windykacji PGM Sp. z o.o. w Słupsku.

 23. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli zakupu komputerów przez Urząd Miejski w Słupsku do placówek oświatowych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zakupu tych komputerów.

 24. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku za okres od 12 grudnia 2019 r. do 24 czerwca 2020 r.

 25. Interpelacje i zapytania radnych.

  Lista obecności radnych na sesji:

  Kamil BIERKA +

  Tadeusz BOBROWSKI +

  Beata CHRZANOWSKA +

  Kazimierz CZYŻ +

  Bogusław DOBKOWSKI +

  Wojciech GAJEWSKI +

  Bożena HOŁOWIENKO +

  Łukasz JAWORSKI +

  Ryszard KRUK +

  Jan LANGE +

  Małgorzata LENART +

  Wojciech LEWENSTAM +

  Anna MROWIŃSKA +

  Anna ROŻEK +

  Mirosława SAGUN-LEWANDOWSKA +

  Paweł SKOWROŃSKI +

  Piotr SKOWROŃSKI +

  Renata STEC +

  Jacek SZARAN +

  Paweł SZEWCZYK +

  Adam TREDER +

  Artur WISZNIEWSKI +

  Aldona ŻURAWSKA +

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
23 września 2020
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
16 października 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek