Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXV sesja Rady Miejskiej w Słupsku

25 listopada 2020, 9:00
zdalny tryb obradowania/transmisja sesji dostępna będzie w bip.um.slupsk.pl - zakładka: "sesje RM online"

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Słupska za rok szkolny 2019/2020.

 3. Opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku dotycząca potrzeb w zakresie wykonywania pracy przez skazanych oraz informacja Prezydenta Miasta Słupska o podmiotach, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

 4. Informacje podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.

 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 24 sierpnia 2020 r. (wg stanu na dzień 2 listopada 2020 r.)

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok (druk nr 25/11).

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok (druk nr 25/12).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok (druk nr 25/13).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2020-2037 (druk nr 25/15).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kotarbińskiego A” w Słupsku (druk nr 25/3).

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Szpilewskiego w Słupsku (druk nr 25/4).

 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Jacka Kaczmarskiego, Stefana Banacha, Czesława Niemena (druk nr 25/14).

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Miasto Słupsk porozumienia z Powiatem Słupskim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 25/1).

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Miasta Słupska na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028 (druk nr 25/8).

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Słupsk Samorządowej Karty Praw Rodzin (druk nr 25/2).

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/698/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Słupska maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych (druk nr 25/5).

 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ustka w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych (druk nr 25/9).

 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk (druk nr 25/10).

 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na lata 2021 – 2025” (druk nr 25/6).

 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok (druk nr 25/7).

 21. Interpelacje i zapytania radnych.

 22. Sprawy bieżące.


  Lista obecności radnych na sesji:

  Kamil BIERKA +

  Tadeusz BOBROWSKI +

  Beata CHRZANOWSKA +

  Kazimierz CZYŻ +

  Bogusław DOBKOWSKI +

  Wojciech GAJEWSKI +

  Bożena HOŁOWIENKO +

  Łukasz JAWORSKI +

  Ryszard KRUK +

  Jan LANGE +

  Małgorzata LENART +

  Wojciech LEWENSTAM +

  Anna MROWIŃSKA +

  Anna ROŻEK +

  Mirosława SAGUN-LEWANDOWSKA +

  Paweł SKOWROŃSKI +

  Piotr SKOWROŃSKI +

  Renata STEC +

  Jacek SZARAN +

  Paweł SZEWCZYK +

  Adam TREDER +

  Artur WISZNIEWSKI +

  Aldona ŻURAWSKA +

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
18 listopada 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
29 stycznia 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek