Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XLII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

29 czerwca 2005, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdania Prezydenta Miasta:
  • z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniach 13 i 26 kwietnia 2005 r. (stan na dzień 2 czerwca 2005 r.).
  • z realizacji uchwały Nr XVIII/162/03 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2003-2004”.
 3. Prezentacja informacji o stanie zdrowia dzieci i młodzieży z terenu miasta Słupska.
 4. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku (druk nr 42/21),
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/359/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Słupska na lata 2005-2008 ( Druk nr 42-26)
   ( Załącznik do Druk nr 42-26)
   ( Autopoprawka do Druk nr 42-26)
   ( Załącznik do Autopoprawki do Druk nr 42-26),
  • w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego dla Miasta Słupska na lata 2004-�2006 (druk nr 42/35),
  • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2005 rok( Druk nr 42-27),
  • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2005 rok( Druk nr 42-28),
  • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2005 rok ( Druk nr 42-29),
  • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2005 rok (druk nr 42/38),
  • zmiany uchwały Nr XXXV/410/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia na 2005 rok stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych oraz określenia zasad i trybu rozliczania tych dotacji ( Druk nr 42-30),
  • w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury miasta Słupska za 2004 rok ( Druk nr 42-31),
  • w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2005-2008 ( Druk nr 42-32),
  • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego ( Druk nr 42-33),
  • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego ( Druk nr 42-34),
  • w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy ( Druk nr 42-25)
   ( Załącznik nr 1 do Druk nr 42-25)
   ( Załącznik nr 2 do Druk nr 42-25)
   ( Załącznik nr 3 do Druk nr 42-25),
  • w sprawie przejęcia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Kosynierów Gdyńskich (druk nr 42/1),
  • w sprawie przejęcia do zasobu mienia komunalnego prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Kaszubskiej 50 ( Druk nr 42-4),
  • w sprawie użyczenia nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Grzybowej ( Druk nr 42-7),
  • w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Grunwaldzkiej (druk nr 42/24),
  • w sprawie pozbawienia ulic kategorii dróg gminnych ( Druk nr 42-12),
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/177/95 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 czerwca 1995 roku w sprawie wytycznych co do trybu przekazywania niektórych składników mienia Gminy Miasta Słupska ( Druk nr 42-22),
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XII/154/99 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 listopada 1999 roku w sprawie zaleceń, co do sposobu gospodarowania niektórymi składnikami mienia komunalnego ( Druk nr 42-23),
  • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/422/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego funduszu celowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ( Druk nr 42-5),
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XII/102/03 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Słupska ( Druk nr 42-13),
  • w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/352/04 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupsk ( Druk nr 42-36),
  • w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib ( Druk nr 42-15),
  • w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib ( Druk nr 42-16),
  • w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Słupsku (druk nr 42/2),
  • w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Słupsku (druk nr 42/3),
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/277/2000 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obo-wiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Słupsk ( Druk nr 42-17),
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/276/2000 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Słupsk ( Druk nr 42-18),
  • w sprawie zmiany Statutu Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ( Druk nr 42-6),
  • w sprawie zmiany nazwy Państwowej Orkiestry Kameralnej i Teatru Impresaryjnego w Słupsku oraz zmian w statucie tej instytucji ( Druk nr 42-11),
  • w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „PIN-EDIN (Punkt Informacyjny – EDIN)” współfinansowanego ze środków Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej ( Druk nr 42-19),
  • w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego EuRoB II” współfinansowanego z funduszu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIB ( Druk nr 42-20),
  • w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku ( Druk nr 42-10),
  • zmiany uchwały Nr XVIII/227/2000 Rady Miejskiej w Słupsku z dn. 31 maja 2000 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Słupsku” oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Zarządu Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku ( Druk nr 42-14),
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska dla terenu pomiędzy ulicami Kołłątaja, Wolności, Kopernika, Sienkiewicza i Wojska Polskiego ( Druk nr 42-8)
   ( Załącznik nr 1 do Druk nr 42-8)
   ( Załącznik nr 2 do Druk nr 42-8),
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte-Górna” ( Druk nr 42-9),
  • w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta Słupska ( Druk nr 42-37).
 5. Rozpatrzenie skargi Społecznego Komitetu Protestacyjnego w Słupsku na działalność Prezydenta Miasta w zakresie wydania pozwolenia na budowę parkingu przy skrzyżowaniu ulic Kotarbińskiego-Sołdka w Słupsku.
 6. Dyskusja nad materiałami przedłożonymi radnym przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Mirosława Pająka w sprawach dotyczących Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej oraz w sprawie bonifikat udzielanych przy sprzedaży mieszkań komunalnych.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2005 roku.
 8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
31 lipca 2008
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
31 lipca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek