Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XLV sesja Rady Miejskiej w Słupsku

27 kwietnia 2022, 9:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska za 2021 rok z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Słupsku na lata 2019-2025+ ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji – Polityka Społeczna SŁUPSK 2025+.

 3. Sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z działalności Ośrodka w 2021 roku.

 4. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku za 2021 rok z realizacji Słupskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.

 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska za 2021 rok z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.

 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2021 rok.

 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach 17 i 26 stycznia 2022 r. (wg stanu na 13 kwietnia 2022 r.).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2022 rok oraz zmiany treści Uchwały Nr XXXIX/602/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2022 rok (druk nr 45/8).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2022-2037 (druk nr 45/9).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Słupska (druk nr 45/5).

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kępice w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych (druk nr 45/6).

 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 w Słupsku z siedzibą przy ul. Jana Sobieskiego 3 i włączenia jej do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku przy ul. Jana Sobieskiego 3 (druk nr 45/7).

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia w sprawie współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka służącej realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (druk nr 45/2).

 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LXI/787/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte-Hubalczyków” i „Górna” w Słupsku (druk nr 45/1).

 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 29 marca 2022 r. (druk nr 45/3).

 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji zawierającej żądanie zmiany treści uchwały Nr LVIII/781/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (druk nr 45/4).

 17. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zadania – węzeł transportowy – realizacja oraz wydatki związane
  z inżynierem kontraktu.

 18. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zadania „Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Słupsku” - projekt, realizacja, rozliczenie.

 19. Interpelacje i zapytania radnych.

 20. Sprawy bieżące.


  Lista obecności radnych na sesji:

  Kamil BIERKA -

  Tadeusz BOBROWSKI +

  Beata CHRZANOWSKA +

  Kazimierz CZYŻ +

  Bogusław DOBKOWSKI +

  Wojciech GAJEWSKI +

  Bożena HOŁOWIENKO +

  Łukasz JAWORSKI +

  Ryszard KRUK +

  Jan LANGE +

  Małgorzata LENART +

  Wojciech LEWENSTAM +

  Anna MROWIŃSKA +

  Anna ROŻEK +

  Mirosława SAGUN-LEWANDOWSKA +

  Paweł SKOWROŃSKI +

  Piotr SKOWROŃSKI +

  Renata STEC +

  Jacek SZARAN +

  Paweł SZEWCZYK +

  Adam TREDER +

  Artur WISZNIEWSKI +

  Aldona ŻURAWSKA +

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
20 kwietnia 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 kwietnia 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek