Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XLVII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

29 czerwca 2022, 9:00
sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Programu współpracy Miasta Słupska
  z organizacjami pozarządowymi w 2021 rok.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach 2 i 30 marca 2022 r. (wg stanu na dzień 8 czerwca 2022 r.)

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2022 rok oraz zmiany treści Uchwały Nr XXXIX/602/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2022 rok (druk nr 47/9).

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2022-2037 (druk nr 47/16).

 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Słupska, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (druk nr 47/17).

 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek,
  o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym
  o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze roku budżetowego (druk nr 47/18).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2021 r.
  do 31.12.2021 r. (druk nr 47/11).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Miejskiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupsku (druk nr 47/12).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/681/09 Rady Miejskiej w Słupsku
  z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wysokości wskaźników procentowych określających górną granicę pokrycia przez Gminę wydatków ponoszonych na lokale mieszkalne (druk nr 47/10).

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/644/22 Rady Miejskiej w Słupsku
  z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2022 roku (druk nr 47/3).

 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (druk nr 47/14).

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/420/20 Rady Miejskiej w Słupsku
  z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Słupsk (druk nr 47/8).

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku
  z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania (druk nr 47/22).

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2022- 2030” (druk nr 47/4).

 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondu)
  w Słupsku (druk nr 47/6).

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/124/2019 Rady Miejskiej w Słupsku
  z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli (druk nr 47/5).

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/527/21 Rady Miejskiej w Słupsku
  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze Miasta Słupska (druk nr 47/13).

 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za zakwaterowanie
  w Bursie Szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Słupsku (druk nr 47/15).

 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej na działkach nr 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7 obr. 15 przy ulicy Gdańskiej
  w Słupsku (druk nr 47/19).

 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bałtycka” w Słupsku (druk nr 47/20).

 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Północ” w Słupsku (druk nr 47/21).

 23. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku
  za I półrocze 2022 roku.

 24. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Słupska za 2021 rok:

  1. debata nad raportem o stanie Miasta Słupska za 2021 rok;

  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Słupska wotum zaufania za 2021 rok (druk nr 47/1).

 25. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Słupska za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2021 rok oraz wniosku o udzielenie Prezydentowi Miasta Słupska absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2021 rok:

  1. dyskusja;

  2. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2021 rok (druk nr 47/2);

  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska
   z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2021 rok (druk nr 47/7).

 26. Interpelacje i zapytania radnych.

 27. Sprawy bieżące.

Lista obecności radnych na sesji:

Kamil BIERKA -

Tadeusz BOBROWSKI +

Beata CHRZANOWSKA +

Kazimierz CZYŻ +

Bogusław DOBKOWSKI +

Wojciech GAJEWSKI +

Bożena HOŁOWIENKO +

Łukasz JAWORSKI +

Ryszard KRUK +

Jan LANGE +

Małgorzata LENART +

Wojciech LEWENSTAM +

Anna MROWIŃSKA +

Anna ROŻEK +

Mirosława SAGUN-LEWANDOWSKA +

Paweł SKOWROŃSKI +

Piotr SKOWROŃSKI +

Renata STEC +

Jacek SZARAN +

Paweł SZEWCZYK +

Adam TREDER +

Artur WISZNIEWSKI +

Aldona ŻURAWSKA +
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
22 czerwca 2022
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
8 lipca 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek